Jdi na obsah Jdi na menu
 


RŮZNÁ ZAMYŠLENÍ

25.5.2023

Ježíš mohl přijít na Zem jako mocný vládce nebo člověk, který by svým osobním kouzlem, vědomostmi nebo uměním okouzlil přemnohé. On se však narodil a žil jako prostý člověk. Svou mučednickou smrtí vzal na sebe všechny naše hříchy a otevřel všem lidem cestu k věčnému životu. Utrpení má svůj hluboký smysl v tom, že je protiváhou zla. Pomáhá udržet zlo, rozmařilost a všechno špatné v udržitelných mezích. Světlo a temnota jsou protiklady a oboje se snaží uhájit a zvětšit svůj prostor. Proto je důležité najít si to správné místo, aby náš život měl dobré pokračování i po smrti. Jak žít, aby náš život měl smysl, nám ukazuje Desatero Božích přikázání a přidáme-li k tomu lásku, je to naprosto dokonalé. Desatero by byl pilíř pro tuto zmatenou dobu, ale bohužel není v současnosti již respektován.    

POSELSTVÍ  PANNY MARIE  Z MEDŽUGORJE 25.5.2023

DRAHÉ DĚTI, ZVU VÁS, ABYSTE ŠLY DO PŘÍRODY A MODLILY SE,  ABY NEJVYŠŠÍ HOVOŘIL VE VAŠEM SRDCI A ABYSTE POCÍTILY SÍLU DUCHA SVATÉHO. CHCI, ABYSTE SVĚDČILY O LÁSCE, KTEROU MÁ BŮH KE KAŽDÉMU STVOŘENÍ. JÁ JSEM S VÁMI A PŘIMLOUVÁM SE ZA VÁS. DĚKUJI, ŽE JSTE PŘIJALI MÉ POZVÁNÍ.

19.5.2023

Jaro je krásné. Zazelenala se tráva, rozkvetly všechny květiny, které měly rozkvést a den se prodlužuje. Všímejme si všeho, co nás může potěšit a snažme se také někoho potěšit, aspoň úsměvem, není-li to možné jinak. To může být náš příspěvek k míru a pohodě. Tím, že dáme kousek radosti, zvětšíme radost a oslabíme nenávist. Pokud jsme malí (nepříliš významní), a to většina z nás je, můžeme přispět ke zlepšení situace jen malými činy. Je nás však velmi mnoho. Všechno stvořené Bohem má svůj význam. Kapka vody zavlaží rostlinku a vrátí se do moře, ze kterého vyšla, bezejmenná hvězdička obohatí vesmír světlem a svůj význam má i zrnko písku na pláži. I každý z nás se narodil pro nějaký úkol. Význam i toho nejposlednějšího z lidí je nesrovnatelně větší než čehokoliv jiného na této zemi. Snažme se, aby naše myšlenky, slova i činy byly jen (nebo aspoň převážně) dobré a nevšímejme si toho, že ti „velcí  a největší“ by nás chtěli mít menšími a menšími, až bychom zmizeli. O nás i o nich rozhoduje Bůh.

10.5.2023

Žijeme v nevypočitatelné době a mnohdy si nevíme rady. Čerpejme sílu z Ducha svatého.

Přislíbení pro ty, co se pravidelně modlí LITANIE K DUCHU SVATÉMU

1. Vytrhnu tě viditelným způsobem z rukou protivníka

2. Odstraním překážky, které ti brání na cestě k dokonalosti

3. Přidám ti anděla, aby tě vnuknutím ochránil od nástrah hříchu

4. Vytrváš na cestě ctnosti

5. Dobře poznáš svoje nedostatky

6. Dostaneš sílu vymanit se z hříchů a zlých návyků

7. Upevním v tobě víru, naději a lásku

8. Vytrhnu tě z hmotné bídy

9. Tvoje rodina bude žít ve svornost a lásce

10.Kdo chce pomoci svým bližním, musí se tyto litanie modlit denně aspoň půl   roku.

V době protichůdných názorů je těžké orientovat se v situaci, proto prosme Ducha sv., aby nám dal poznat pravdu.

Panna Maria je prostřednicí všech milostí. Pokud chcete o něco poprosit Pána Ježíše, poproste Marii o přímluvu.

Panna Maria nás vyzývá, abychom prosili o víru. Víra a modlitby nás chrání před útoky Zlého a zahání strach. Maria nás vyzývá, abychom se modlili zvláště růženec, ten velmi oslabuje Zlého.

7.5.2023

Jediná cesta k životu – k věčnému životu – je Ježíš. Proto se vyvarujme  hříchu a nepleťme si toleranci hříchu s odpuštěním. Hřích může být pochopen, odpuštěn, ne však tolerován. V tom se současná společnost velmi mýlí. Dnes už lidé často nerozeznávají dobro od zla. Bohu je milé vše, co podporuje život. Co život ničí nebo manipuluje, je proti Bohu. Před potopou se rozšířily války a útoky na rodinu. Dnes je to podobné. Válka je i v Evropě a na rodinu se útočí ze všech směrů. Hřích je všechno, co odporuje Božímu řádu. V nebi je jen láska,  neexistuje tam nic špatného, negativního nebo zlého. Pokud se nám mísí do uvažování špatné a zlé myšlenky, je dobré si uvědomit, že nepocházejí z nebe.

Poselství z Medžugorje  30. duben 2023

I dnes vás vyzývám, abyste Bohu ve svém srdci děkovaly za všechny milosti, které vám dává i skrze znamení a barvy, které jsou v přírodě. Bůh si vás přeje k sobě přiblížit a povzbuzuje vás, abyste Mu vzdávaly slávu a chválu.“

 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2023

„Drahé děti! Volám vás všechny, abyste byly nositeli míru a radosti vzkříšeného Ježíše pro všechny ty, kteří jsou daleko od modlitby, aby je Ježíšova láska skrze váš život proměnila k novému životu obrácení a svatosti. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu! “

17.4.2023

Jsou za námi velikonoce, největší křesťanské svátky. Největší proto, že Ježíš  položil život za hříchy lidstva a třetí den po ukřižování vstal z mrtvých. Mnoho lidí tomuto velikému příběhu nevěří a pro mnohé nic neznamená. Je podrobně zaznamenán v evangeliích a vede nás k zamyšlení. Ježíš se v podobě člověka narodil, aby svým utrpením  vykoupil lidské hříchy, které strhávaly lidstvo pod nadvládu Zlého. Vykoupil nás pro ŽIVOT VĚČNÝ. I když je nesmírně milosrdný, je také spravedlivý a my si Jeho milosrdenství musíme zasloužit. Ježíš ví, co to znamená být člověkem, kolik na nás čeká pokušení a jak často se mýlíme. K Desateru Božích přikázání přidal milosrdenství, které můžeme získat, když upřímně litujeme svých provinění. Naše viny musí být vykoupeny lítostí a obětí. Možná je to jeden ze Stvořitelových zákonů, který dosud plně nechápeme. Když Byl Ježíš ukřižován, prosil Boha za své trýznitele: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

Jako malé děti jsme musely za každé své provinění prosit rodiče o odpuštění a slíbit, že se polepšíme. Mělo to svůj význam. Lépe jsme si uvědomily pojmy vina a odpuštění. Nepleťme si ale toleranci hříchu s odpuštěním.

15.4.2023

Poselství Panny Marie z konce března 2023

Drahé děti, modlete se  se mnou za mír, protože satan si přeje válku a nenávist v srdcích lidí a národů. Proto se modlete a obětujte své dny půstu a pokáním,  aby vám dal Bůh mír. Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk si nepřeje Boha, a proto jde lidstvo k propasti.

Vy jste, děti, moje naděje. Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to, co jsem začala ve Fatimě i v Medžugorje. Modlete se a buďte ve svém okolí lidmi míru.

Děkuji vám, že jste přijali mou víru.

10.3. 2023

Viděla jsem video o některých čínských městech a připadalo mi, že jsou jako z jiného světa. Jsou výsledkem úžasného talentu, fantazie a stavitelské odvahy. Četla jsem články o umělé inteligenci, výsledcích genetického inženýrství,  vesmírných objevech a jiné, a napadlo mne, že člověk se pustil do soutěže s Bohem. Když Hospodin zakázal Adamovi a Evě jíst ovoce ze stromu poznání, aby nezemřeli, had jim řekl: „Nikoli, nepropadnete smrti. Otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“

Bůh vydal zákaz, protože znal i vrchol, na který člověk vystoupí a viděl i propast pod konečným vrcholem, přesto nepřipravil člověka o svobodnou vůli, o možnost rozhodování. Věděl, jakou cestou projdeme a kam až dojdeme. Nejsme na úplném vrcholu, ale také ne na úpatí hory, na niž chceme vystoupit. Jsme malý kousek pod vrcholem. Ten vrchol, za nímž bude vše jiné, je umělá  „superinteligence“, která bude schopna zastoupit člověka úplně ve všem, kromě jediné věci, kromě člověčenství, které nám dal Bůh. I to má protistrana už vymyšlené. Bůh však věděl co nastane, proto je o tom psáno v Bibli ve Zjevení sv. Jana 13. kap.. Jsme tam varováni, abychom nedovolili přijmout značku, která nám bude implantována na ruku nebo na čelo. Pochopila jsem, že to „znamení“ bude „ovladač“, který promění člověka, ovládne jeho vůli a uvrhne ho do elektronického otroctví. 

Je stále zřejmější, že žijeme na konci časů. Podle Bible je tato doba spojena s velikým utrpením. Jak bude veliké, závisí i na nás, na lidech. Je mnoho vzdělaných lidí, ale velmi málo moudrých.

Až se čas naplní, přijde změna. Jaká bude ta převratná změna, poznají ti, kterých se to bude týkat, kteří budou v té době žít. Zde je správné vzpomenout vizionáře Karla Čapka, který dohlédl vrcholu.

Ježíš nám slíbil život věčný, může ho však nabídnout jen tomu, kdo nebude označen a ovládán protivníkem Boha. Umělá inteligence ještě není super, také to však není mimino v plenkách. Hranice konce časů může souviset s proměnou člověka. Člověk označený Zlým už nebude patřit Bohu, nebude to Boží člověk, bude patřit Zlému, protože bude konat jeho vůli. Nechci končit pesimisticky. Bible nám říká, že po změně bude na Zemi tisíc let míru.

 

22.2.2023

Víra, naděje, láska.

Ježíš řekl o víře: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši:

-Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře - a  ona by vás poslechla.“

Víra je velmi mocná síla. Ježíš svou vírou učinil mnoho zázraků. Proměnil vodu ve víno, nakrmil tisíce lidí dvěma rybami a pěti chleby, uzdravil nemocné a probudil k životu mrtvé. Víra není samozřejmost, je to Boží dar, o který můžeme prosit. Někteří lidé jsou vírou tak obdarováni, že jí  mohou pomoci i druhým. Např. Don Bosco dokázal vírou a požehnáním rozmnožit chleby pro své žáky. My svou víru, důvěru v Boží pomoc, projevujeme v modlitbách. Víra má svůj podíl na lidských dějinách. Spojena s láskou předurčuje ráj, do kterého nás chce přivést Ježíš, a proto je Ježíš naší nadějí. I naděje je velmi pozitivní síla. 

18.2.2023

Ve svých úvahách vycházím z křesťanství. Křesťanské ctnosti jsou víra, naděje, láska. Nejdůležitější je láska. Nepleťme si lásku s touhou, láska je projev ducha. Nestačí milovat jen naše nejbližší a ty, kteří nás milují. Je snadné mít rád přátele, ale co s nepřáteli? Ježíš nám k tomu řekl: „…Milovat budeš Boha nade všechno a bližního svého jako sebe samého. … Milujte i své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na dobré i zlé a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat jen ty, kdo vás milují, jaká vás čeká odměna? Jestliže zdravíte jen své bratry, co činíte zvláštního?... Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec.“

Nejsme dokonalí a Bůh to o nás ví. Můžeme usilovat o to, abychom byli lepší. Život je cesta plná překážek a na té cestě se proměňujeme. Jen je třeba zvolit si správný směr a překážky překonávat. Sdílíme osud společnosti, osud našeho národa a dochází mezi námi ke střetům. Nedovolme, aby nás odlišné názory rozdělily. Hledejme mosty, které nás spojují. I když si myslíme, že máme stoprocentní, viditelnou pravdu, nikdy to není pravda celá. Nikdy nevíme všechno o tom, co nás rozrušilo, ani o tom, kdo nás pohoršil. Úplnou pravdu o nás i o protivníkovi zná jen Bůh. Zlo zlem nezničíš, jen je zvětšuješ. Nikomu nevidíme do srdce a nikdo není jen černý nebo jen bílý, proto nesuďme, zvláště ne to, co nás přesahuje. Láska je síla, která proměňuje nejen ty, co milují, ale i ty, co nenávidí - pokud se s láskou setkají. Nenávistní potřebují mnoho lásky, aby je mohla proměnit.

31.1.2023

Poselství Panny Marie v Medžugorje 25.1.2023

DRAHÉ DĚTI, MODLETE SE SE MNOU ZA MÍR, PROTOŽE SATAN SI PŘEJE VÁLKU A NENÁVIST V SRDCÍCH LIDÍ I V NÁRODECH. PROTO SE MODLETE A OBĚTUJTE SVÉ DNY PŮSTU A POKÁNÍM, ABY VÁM DAL BŮH MÍR. BUDOUCNOST JE NA ROZCESTÍ, PROTOŽE MODERNÍ ČLOVĚK SI NEPŘEJE BOHA. PROTO JDE LIDSTVO K PROPASTI. VY JSTE, DÍTKA, MOJE NADĚJE. MODLETE SE SE MNOU, ABY SE USKUTEČNILO TO, CO JSEM ZAČALA VE FATIMĚ I TADY. MODLETE SE A SVĚDČTE O MÍRU VE SVÉM OKOLÍ. BUĎTE LIDMI MÍRU.

DĚKUJI VÁM, ŽE JSTE PŘIJALI MOU VÝZVU.

 

24.1.2023

Život je cesta. Cesta plná úskalí, ale i krásy. Krása není jen v přírodě, může být i v nás, v naší duši. Vyjadřujeme ji tím, co dokážeme dobrého, dokonalého, krásného. Každý z nás je obdarován nějakou dobrou schopností a nevyužít ji je hřích, ať již ve prospěch jiných lidí nebo alespoň ve svůj prospěch.  Život však má i své stinné stránky, které jsou někdy velmi těžké. Může nás potkat chudoba, nemoci, trápení, zklamání z dětí, z práce, z nás samých, atd. a někoho to dovede až k zoufalství. Mnohé těžké si zaviníme sami svou nerozvážností, ne však vždy. Něco nám naděluje i  Bůh a my se ptáme „proč to zlé potkalo právě mne“. Všechno dobré i zlé má svůj důvod. Někdy jsme zkoušeni, jindy svým životem něco nebo někoho vykupujeme, možná i sebe samého a může to být i klepnutí přes prsty. Bůh nás tím vychovává k moudrosti, a proto procházíme zkušenostmi dobrými i zlými, abychom poznali všechny aspekty života. Cesta bolesti je cestou k pochopení a moudrosti. Život plný bolesti není ztracený, věřím, že je požehnaný a věřím i tomu, že se dočká odměny. V Bibli máme příběh Joba, který přišel úplně o všechno. O manželku, děti, přátele, majetek, prostě o všechno, o co se dá přijít. U něj to byla zkouška věrnosti Bohu. Ďábel ho neuvěřitelně týral, ale protože zůstal věrný, Bůh mu vše do posledního puntíku vrátil.

Často se plahočíme za majetkem, dobrým postavením ve společnosti a nepohrdneme ani uznáním či slávou. Neříkám, že to je špatné, naše snažení je žádoucí a požehnané, pokud všeho dosahujeme čestně. Měli bychom však vědět, že bohatství, moc a sláva nejsou samospasitelné. Na to se nás Soudce Ježíš ptát nebude. Bude chtít vědět, jak čestně jsme svých úspěchů dosahovali a s jakou láskou a s jakým milosrdenstvím jsme prošli cestou, která nám byla k životu určena.

Současnost je doba, která potřebuje velmi mnoho modliteb.

13.1.2023

Věda spěchá mílovými kroky dopředu a její tvůrci se snad ani nestačí ohlédnout, co za nimi zůstává. Jejich vidění je selektivní. Jsou okouzleni úspěchy, kterých dosahují a mnohdy nevidí temnou stránku svého konání. Když stvořil Bůh člověka, tak ho upozornil, že poznání je dobré i zlé a že je třeba vidět líc i rub poznaného. Varoval před dychtivým saháním po poznání a věděl proč.

Jsme součástí vesmíru, vesmír nám umožňuje život, může nás však také zahubit. Jsme propojeni, i když nás od hvězd a planet dělí velké vzdálenosti. Jsme propojeni energeticky. Emoce i myšlenky jsou také energie. Je to síla, která se šíří prostorem, a to dosud nebylo doceněno a možná ani pochopeno. Láska je síla umožňující harmonický rozvoj na Zemi i ve vesmíru, a nenávist přináší boření a chaos. Bůh od nás žádá lásku, vzájemnou úctu a pochopení, a Ježíš přináší milosrdenství. Kdybychom zapomněli na všechny své animozity, na všechny malé i velké nechutě a nenávisti, chamtivost a závist, a navzájem se ctili, možná bychom neměli problémy s počasím, ani s vymíráním druhů nebo s ničením lesů. Země by se rozvíjela v pokoji, kráse a harmonii. 

29.12.2022

Končí rok, a to je čas na zamyšlení nad tím, jak jsme jej prožili. Naše sebehodnocení by se mělo týkat především svědomí. Zkusme se na sebe podívat kriticky a vzpomeňme si, komu jsme ublížili, komu jsme lhali, kdy jsme byli sobečtí, závistiví, žárliví, podezřívaví, zlí, pyšní, atd.. Pro naši existenci je velmi důležité poznat sám sebe a upřímně litovat všeho špatného, čeho jsme se dopustili. Vyženeme-li ze sebe negativní myšlenky, zůstane jen to dobré a to stojí zato pokusit se o změnu.

V současnosti jsou normy morálky velmi rozvolněné, ale Desatero Božích přikázání nám již po několik tisíciletí jasně říká čeho se máme vyvarovat. Desatero je zákon, na kterém stojí naše civilizace. Je to Zákon jejího přežití.

Při poznávání našich vlastních chyb je výborným pomocníkem Duch svatý.

Můžeme se k němu modlit například litanie, kde nám jasně říká, co vše dobrého nás může naučit https://www.dekanatjesenik.cz/litanie-k-duchu-svatemu/.

Co se snaží ďábel rozdělit, to Duch Svatý spojuje. Poznáme-li své špatné vlastnosti a budeme se snažit vyvarovat se jich, přičiníme se o zmenšení hory hříchů, které dopadají na svět.  Je rozdíl v životě s Božím požehnáním a bez něj.

Přeji požehnaný rok 2023.

24.12.2022

Vánoce jsou křesťanské svátky. Slavíme narození Mesiáše, který se narodil na Zemi proto, aby zachránil lidstvo topící se ve hříchu. Lidé ho však nepoznali a nepoznávají ho ani teď. Ježíš nepřišel zachránit jen vybrané lidi. I v současnosti potřebujeme záchranu, nejen křesťané, ale celý svět. Na konci času přijde Ježíš, aby zachránil všechny, kteří mu uvěří. Víra, láska  a čisté svědomí otevírají nebeskou bránu. Přeji všem radostné vánoce plné pohody a do příštího roku víru, neději a lásku.

11.12.2022

Oslovily mne adventní koncerty. Kromě krásných melodií a důstojných prostředí, ve kterých probíhají, jsou to především bezmocné děti absolutně závislé na lásce svých rodičů nebo ošetřovatelů, kteří se o ně starají. Je možné, že jsou to pávě tyto děti a jiní bezmocní lidé, kteří zachraňují tento svět. Z televize, jež na nás po celý rok chrlí mnoho zlého, v těchto svatých chvílích proudí i láska. V člověku i ve vesmíru je mnoho lásky, a proto vesmír i Země stále existuje. Děkujme Bohu za každý sebemenší projev lásky (i za úsměv), která je nám poskytnuta, ale i za lásku, která je v našem srdci a prosme, aby jí bylo víc. Úsměv, dobré slovo, drobná pomoc nebo dárek mají moc proměňovat svět.

Před námi jsou vánoce,  jejichž význam je především duchovní. Přeji všem lidem lásku, která nás obklopuje, ale i lásku, která vychází z našich srdcí. Tak je oslaven i Bůh. Sláva patří Bohu a Ukrajině přeji mír. Všem pak víru, že lidstvo se v roce 2023 rozhodne pro život.  

28.11.2022

Vstoupili jsme do adventu, času dlouhých nocí. Po večerní obloze důstojně pluje Orion, Sírius na nás spiklenecky zamrká a mráz nám zalézá za nehty. To je příroda. S lidmi je to jiné. Města se rozzáří statisíci světélek a lidská srdce se zahřejí radostí a touhou udělat něco dobrého. Je to období okouzlení, které nás aspoň na chvíli proměňuje v děti. Všechna ta světélka mají moc prozářit naše duše. Je na nás, abychom se pozorně rozhlédli i po svém srdci, a co v něm  najdeme, pěkně roztřídili a všechno temné a negativní  rázně vymetli. Lidské srdce je veliké. Najde se v něm soucit, milosrdenství, láska, pokora, okouzlení, sympatie, obdiv, důvěra, radost, ale také nedůvěra, pohrdání, antipatie, znechucení, pýcha, žárlivost a nenávist.

Advent má moc probudit v člověku vše dobré, k čemu můžeme přiřadit znaménko plus a utlumit vše mínusové. Je to příležitost ke změně. Pokud se nám podaří pochopit někoho, komu jsme nedůvěřovali, znamená to, že jsme změnili nejen sebe, ale i náš vzájemný vztah. Zlo reprezentované vším negativním, co nám rozdírá srdce, nabírá ve světě na síle. Proti němu však vyrůstá a sílí sblížení dobrých srdcí, která nám připomínají, že ať zlí nebo dobří, jsme všichni bratři. Spojuje nás život, směřujme tedy k životu, ne ke smrti. Snadno, často bez přemýšlení někoho odsoudíme, Zkusme se zamyslet, co doopravdy takovému „odsouzeníhodnému“  člověku přejeme. Jestli utrpení nebo proměnu. Přáním bolesti nebo čehokoliv zlého (ať už jednotlivci nebo národu), jen přihodíme na hromadu světového utrpení. Přáním proměny k dobrému rozsvítíme radostné světélko, které posílí Boží světlo lásky. Archanděl Michael nám vzkazuje: „Buďte láskou a vše ostatní vám bude přidáno“.   

25.11.2022

Poselství panny Marie z Medžugorje, 25. listopadu 2022

„Drahé děti! Nejvyšší mě k vám poslal, abych vás učila modlitbě. Modlitba otevírá srdce a dává naději a víra se rodí a sílí. Já vás, dítka, s láskou vybízím: vraťte se k Bohu, protože Bůh je láska a naděje vaše. Nemáte budoucnost jestli se nerozhodnete pro Boha a proto jsem s vámi, abych vás vedla, abyste se rozhodli pro obrácení a život, a ne pro smrt. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “

19.11.2022

Život je cesta. Cesta klikatá, občas trnitá, jsou na ní mosty, bažiny i nekonečné dálky. Když nás potká něco opravdu těžkého, klademe si otázku „proč právě já?“ I velmi těžké situace mají svůj důvod. Někdy nám pomohou srovnat nějaké naše provinění, jindy je to zkouška našeho charakteru (Bůh si nás přeje mít čisté), a jindy to může být oběť za někoho, kdo potřebuje pomoc. Možná, že někteří lidé svým utrpením zachraňují svět. Největší oběť přinesl svým ukřižováním Ježíš a  otevřel nám tím cestu k věčnému životu. Jedna stará paní mi vyprávěla příběh své vnučky, kterou před jejíma očima přejela tramvaj. Babička z toho byla zdrcená a hledala vysvětlení. Zašla za knězem, jehož si vážila a ten jí řekl, že to může to být také tak, že ji chtěl Bůh ušetřit něčeho velmi zlého, a proto si ji vzal k sobě.

Přidám ještě jeden příběh. Mé dávné spolužačce zemřela roční holčička, kterou si s manželem vymodlili. Nemohla se z té bolesti vzpamatovat a její manžel jí řekl: „Netrap se a nenaříkej. Děkujme Bohu, že nám ji dal aspoň na ten rok. Rok jsme se z ní mohli těšit a v našem srdci zůstane navždy.“

Oba příběhy, jsou svým způsobem poučné. Bůh nás neopouští, to my opouštíme Boha. Pokud mu to dovolíme, tak nás formuje k obrazu svému, zatímco Zlý se snaží nás od té podoby odklonit. Proto dobře zvažujme každou myšlenku, každé slovo i každý čin, obzvláště v této době velkých zkoušek.

10.11.2022

Žijeme v demokracii a vážíme si toho. Někdy však nevíme, jak žít v demokracii, ve svobodě. Jsou lidé, kteří si myslí, že v demokracii je dovoleno naprosto vše a zapomínají, že za své činy musíme zaplatit. Máme různé představy o demokracii. Slušný člověk od ní očekává svobodu slova, pohybu, náboženského vyznání, ochranu osobnosti i majetku  a dovolání se spravedlnosti. Demokracií se však ohánějí také lháři, zloději, vrazi, zhýralci, prodejní soudci atd.. Jejich představa o demokracii se liší od představy slušných lidí. Jak se orientovat v tak rozsáhlé svobodě? Panna Maria říká: „Proste Ducha svatého, aby vám ukázal Pravdu, aby národy poznaly pravdu“. Problém je v tom, že i ti, co přinášejí zkázu, ji mohou přinášet z dobrých pohnutek. Asi netuší, že jejich myšlení je ovlivněno neviditelnou i nevnímatelnou silou, které (té síle) mají přinést lidstvo na stříbrném talíři. Jejich činy a rozhodnutí jsou inspirované ďáblem. Nerozhodují ze své vůle. Oni svou vůli zaprodali.

Jak tedy žít, aby měl život smysl? Nebyli jsme stvořeni, abychom uspokojovali jen své tělo, které neustále po něčem touží. Žijeme proto, abychom rozvíjeli ducha. Dostali jsme darem tvořivé schopnosti a je nám nabízena inspirace z druhé strany, ze strany dobra. Jen musíme přemýšlet, jaké důsledky bude mít každý náš čin. Ty okamžité, ale i ty vzdálené. Dostali jsme i lásku a tu je třeba rozvíjet. Život bez lásky a bez ducha je prázdný, nenaplněný. Nevíme, co nás čeká po smrti, ale vše nám napovídá, že ti, kteří dokáží obstát v životě na Zemi, budou mít úkol i v dalším životě ve vyšší sféře. Jako vodítko si můžeme uvědomit, že stres, strach, negativa nikdy nepřicházejí od Boha.

 

3.11.2022

Poselství pany Marie  25.10.2022

„DRAHÉ DĚTI, NEJVYŠŠÍ MI DOVOLÍ, ABYCH BYLA S VÁMI A ABYCH VÁM BYLA RADOSTÍ A CESTOU V NADĚJI, PROTOŽE LIDSTVO SE ROZHODLO PRO SMRT. PROTO MNE POSLAL, ABYCH VÁS POUČOVALA, ŽE BEZ BOHA NEMÁTE BUDOUCNOST. BUĎTE, DÍTKA, NÁSTROJI LÁSKY PRO VŠECHNY TY, KTEŘÍ NEPOZNALI BOHA LÁSKY, SVĚDČTE O SVÉ VÍŘE A NEZTRÁCEJTE NADĚJI V PROMĚNU LIDSKÉHO SRDCE. JÁ JSEM S VÁMI A ŽEHNÁM VÁM SVÝM MATEŘSKÝM POŽEHNÁNÍM. DĚKUJI, ŽE JSTE PŘIJALI MOU VÝZVU.“

2.11.2022

V poslední době mne zaujaly prognózy některých renomovaných světových vědců. Vesměs jsou neradostné. Někteří z nich na základě svých výzkumů a výpočtů usuzují, že konec člověka (lidského rodu) je v dohledu. Těch způsobů, jak může vyhynout lidstvo, nabízejí několik podle toho, v jakém oboru pracují. Já věřím Bibli, a ta nabízí světlo na konci „tunelu“, kterým budeme muset projít.

Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) se zabývá poslední dobou, posledním časem lidstva, kdy vyvrcholí tisíce let trvající boj mezi Ježíšem Kristem (Beránkem Božím) a padlým andělem Satanem. Je to boj o lidské duše, tedy i o naše. Sv. Jan říká, že tuto válku vyhraje Ježíš a Satan bude zajat (svázán řetězem)  a  se svými stoupenci uvržen do ohnivého jezera. Panna Maria k tomu dodává, že řetěz, který přemůže Satana, je tenký něžný řetízek posvátného růžence, který se budou lidé modlit. Další kapitola Zjevení mluví o příchodu spravedlivého, ale i milosrdného Soudce Ježíše Krista. Souzeni budeme všichni, ne všichni však budou odsouzeni. Člověk od stvoření Adama má možnost volby mezi dobrem a zlem (ano – ne a nic mezi tím). Proto je velmi důležité, abychom se už za života rozhodli, koho chceme za svého Pána. Jestli Ježíše, který říká: „Já jsem Cesta, Pravda a Život“ nebo Satana, který je pro člověka symbolem zla. Dobré rozhodování, dobrá slova i činy, to je Cesta k Ježíši. On nám může ukázat Pravdu o všem Stvoření a nabídnout další Život. Představa, že člověk je nezávislý na nekonečném vesmíru, na Bohu, že Boha nepotřebuje, je pošetilá.

18.10.2022

Objevilo se velké množství proroctví o roce 22 a 23 a vesměs jsou znepokojivá.

Jde o to, kde je jejich původ, jestli v oblasti Boha nebo rezortu Zlého. Bůh se slovy vyjadřuje jen velmi výjimečně a co řekne, je pravda.

Takto promluvil Ježíš 23. listopadu 2010: ..... Posedlí sami sebou scházejí se v tajnosti v rámci vašeho vlastního společenství s jsou infiltrováni do každé životní oblasti. Najdete je nejen v kuloárech vaší vlády, ale i v justičním systému, u policie, ve vzdělávacím systému i v armádě. Modlete se za tyto lidi, kteří jsou horlivými stoupenci Satana. Dávejte pozor, jak se budou snažit řídit váš život.“ Ve stejný den Ježíš varoval i před globálním očkování a snahou vyvolat třetí světovou válku. Myslím, že Ježíšův výrok „Milujte se navzájem a milujte i své nepřátele“ začíná být srozumitelný. Pokoušejme se o pochopení a opravdu přátelské postoje. Jen tak lze něco změnit. Ježíš žádá, abychom se modlili i za představitele Ameriky, Ruska, Evropy a Číny. Naše modlitby mohou mít vliv i na jejich rozhodování, protože odstiňují působení Zlého. Tito lidé jsou pod jeho vlivem. Ďábel si přeje zničující válku, neulehčujme mu to proklínáním a stavme mu do cesty překážky v podobě modliteb. Mohou zmírnit situaci a bude-li jich velmi mnoho a budou-li upřímné a tím i silné, zabrání, aby se válka rozšiřovala.

17.10.2022

Nedávno mne v televizním  programu o úspěších českých vědců zaujaly výsledky genetických inženýrů. Pokud jsem to správně pochopila, tak se velmi vzdalují přirozenému řádu přírody, tomu, co na počátku stanovil Bůh. Zasahují do toho, co bylo ještě před několika desetiletími pouze Jeho sférou, Jeho pravomocí. Položila jsem si otázku, jestli je to pouze nevinný vzestup vědy nebo hřích. Jsme jen lidé a hřešíme všichni, od A až po Zet. Toto je však něco úplně jiného. Pokud se vědě podaří vytvořit např. člověka jiným způsobem, než to určuje přirozený řád, komu bude takový člověk patřit? Bohu nebo tomu, kdo dal podnět k jeho vytvoření? Kdo o něm bude rozhodovat a co to přinese lidstvu? Tyto věci jsou otázkou dalších desetiletí, dnes máme jiné problémy. Lidské činy, vědecké poznání tvoří dlouhou vzestupnou řadu, která má svůj počátek ve zrození rozumného člověka Adama, který měl přinést světu zárodek moudrosti. Dnes stojíme na jakémsi vrcholu a rozhlížíme se po jiném, vyšším a současně se nám v hlavě rodí otázka, jestli dokážeme vystoupit výš, daleko výš, jestli nám to dovolí jaderné bomby, které jsme si na sebe vytvořili. Zdá se, že ve vesmíru platí: Co má počátek, to má i svůj konec. Je téměř jisté, že nejsme první civilizací na této planetě a nemusíme být ani poslední. Předchozí civilizace také vystoupily velmi vysoko, bylo jim však ukázáno, že nejsou pány ani své existence. Poznaly to však až v okamžiku, když se propadaly do nicoty.

4.10.2022

Drazí přátelé,

Nenávist ve světě akceleruje, a proto je potřeba přátelství, láska, vzájemná pomoc, pochopení a klid v duši. Všechno opravdu pozitivní, každá maličkost, úsměv pro neznámého člověka, dobré slovo, nabídnutý chleba potřebnému, to vše oslabuje ducha války, který je v současnosti velmi silný.   Naší nejsilnější zbraní  proti duchu války jsou modlitby. Lidé hledají způsob, jak zastavit to zlé, co se na nás valí. Válka na Ukrajině nespadla z nebe, ta byla připravována desetiletí a nejde v ní jen o Ukrajinu. My, nejobyčejnější lidé, jsme pro ty významné neviditelní, ale ne nepotřební. Zůstaňme neviditelní a bojujme neviditelným způsobem. Zlý se bojí modliteb, jsou referendem proti němu, proto přijměme modlitby jako naši zbraň proti jeho síle. V současnosti nejde o jednotlivce, jde o celé národy a možná i kontinenty. Nepodceňujme žádný národ a važme si toho svého. Není náhoda, že jsme Češi. Česká republika je naším životním prostorem, do něhož jsme se narodili a místem pro plnění našeho životního úkolu. Mějme prosím na paměti, že modlitbami můžeme zmírnit důsledky působení  i toho největšího zla a navíc nám poskytují naději.

 

Poselství Panny Marie v Medžugorje ze dne 25.9.2022

DRAHÉ DĚTI, MODLETE SE, ABY VÁS DUCH SVATÝ OSVÍTIL, ABYSTE BYLY RADOSTNÝMI HLEDAČI BOHA  A SVĚDKY LÁSKY BEZ HRANIC. JÁ JSEM S VÁMI, DÍTKA A ZNOVU VÁS VŠECNY VYZÝVÁM: VZCHOPTE SE A SVĚDČTE O DOBRÝCH SKUTCÍCH, KTERÉ BŮH VE VÁS A SRZE VÁS KONÁ. BUĎTE RADOSTNÍ V BOHU, ČIŇTE DOBRO BLIŽNÍMU, ABY VÁM BYLO DOBŘE NA ZEMI. MODLETE SE ZA MÍR, KTERÝ JE OHROŽEN, PROTOŽE SATAN SI PŘEJE VÁLKU A NEPOKOJ.

DĚKUJI VÁM, ŽE JSTE PŘIJALI MOU VÝZVU.

 

Modlitba Paní všech národů

Pane Ježíši Kriste, Synu Otce,

sešli nyní svého Ducha na zem.

Dej, ať Duch svatý přebývá v srdcích všech národů,

aby byly ochráněny před zkázou, neštěstím a válkou.

Kéž Paní všech národů, která kdysi byla Marií,

Je naší Přímluvkyní. Amen.

 

1.10.2022

Dnes se chci zabývat soudem. Soudíme často různé malichernosti i velké věci, a snadno odsuzujeme. Čeká nás však Poslední soud, kde se náš život odrazí jako v nejdokonalejším zrcadle. Ježíš řekl: „Nesuďte, nechcete-li být souzeni.“ Mnohý z nás by se rád vyhnul Poslednímu soudu. Ježíšova věta nám říká, že je to možné. Snažme se nehřešit a snažme se neposuzovat, „nesoudit“, nepomlouvat. Usilujme o pochopení bližního, jehož chování se nám nelíbí. Vždycky si položme otázku, jak bychom se v jeho situaci zachovali my. Často si nebudeme umět odpovědět. Vidíme jen vnější chování, protože plně neznáme nitro člověka, jehož chování posuzujeme, ani okolnosti, které ho k danému chování vedou. Soudit může jen Bůh, protože On jediný je plně informován.  Nesuďme, nechceme-li být souzeni. Přejme každému jenom to dobré a nedovolme zlým myšlenkám, aby nás ovládly.

 

13.9.2022

Co nám vzkazuje Panna Maria z Medžugorje

Poselství z 25. srpna 2022

„DRAHÉ DĚTI! DRAHÉ DĚTI, BŮH MI DOVOLÍ, ABYCH BYLA S VÁMI A ABYCH VÁS VEDLA CESTOU MÍRU, ABYSTE TAK SKRZE OSOBNÍ MÍR VYTVÁŘELI MÍR VE SVĚTĚ. JÁ JSEM S VÁMI A PŘIMLOUVÁM SE ZA VÁS PŘED SVÝM SYNEM JEŽÍŠEM, ABY VÁM DAL PEVNOU VÍRU A NADĚJI V LEPŠÍ BUDOUCNOST, KTEROU S VÁMI CHCI VYTVÁŘET. VY BUĎTE STATEČNÍ A NEBOJTE SE, PROTOŽE BŮH JE S VÁMI. DĚKUJI VÁM, ŽE JSTE PŘIJALI MOU VÝZVU. 

Pozvání na

Svatováclavské putování Prahou

Proběhne 27.9.2022 od 12 hod.. V bazilice sv. Jiří na Hradě bude odsloužena mše sv. a poté vyjde průvod  se sochou Panny Marie a modlitbami. Účastníci se pomodlí i před magistrátem a úřadovnou vlády. Průvod se bude konat za doprovodu policie.

Kdo můžete, podpořte tuto akci účastí nebo modlitbami.

28.8.2022

Prarodiče současných seniorů neznali nic jiného nežli práci. Té si vážili a vážili si i každé koruny, kterou vydělali. Znali cenu míru i toho, že jsou schopni zabezpečit svou rodinu. Svůj život spojovali s Bohem a věděli, co znamená Boží požehnání.

Za posledních sto let se náš život neuvěřitelně změnil. Věda i technika postupují mílovými kroky dopředu a nám mění a hlavně usnadňují život. Žijeme nesrovnatelně pohodlněji a bezstarostněji, než žili naši prarodiče. Je to tak správné? Pokud se neodchýlíme z této vývojové cesty, budou nás v práci stále více nahrazovat (a bohužel také ovládat) umělá inteligence a stroje, které mohou být i biologické. Zatím se celý pokrok děje ve jménu dobra pro člověka. Je to však opravdu dobré? Všechny zločinné kroky byly učiněny pro nějaké dobro. Ani ďábel nevystupuje s otevřeným zlem, naopak jej dokonale maskuje. Nebylo by přijato a on může dokázat jen to, co lidé (i národy a celá populace) přijmou. Nerozhoduje ďábel, ale sám o sobě rozhoduje člověk. Nemyslím, že jsme horší, nežli naši předkové.  Jen se nacházíme v bodě, kdy je třeba poznat, zda je tato cesta správná nebo aspoň úplná. Je třeba rozšířit výhled a přijmout odpovědnost za budoucnost potomků..

Chraňme své srdce před zlobou, nenávistí, závistí, sobectvím a vším negativním.

Na zlobu neodpovídejme zlobou, nenávist nepodporujme vlastní nenávistí. Na svět kolem sebe působíme tím, co je v nás, co v nás převládá.  Vždycky šíříme to, čím žijeme. Budeme-li mít v srdci mír, budeme šířit mír a tak bezděčně můžeme proměňovat svět. Mír a lásku v srdci. Lásku i k těm, o kterých si myslíme, že je nemáme rádi. Někdy to chce jen pochopení. Láska nás přiblíží k Bohu, protože Bůh je láska. Nenechme si ukrást Boha.

 

27.7.2022

Minule jsem končila větou: „Nenechme se řídit strachem.“ Nahraďme strach důvěrou, důvěrou v Boha Ježíše. Ono nám ostatně nic jiného nezbývá. Nevíme, jaké časy jsou před námi. Čím více se zamýšlím nad otázkami života, tím je mi je mi jasnější, že každému biologickému druhu byla Stvořitelem určena životní cesta. My lidé jsme ze své cesty sešli, (je nám určena Desaterem Božích přikázání), a svou touhou dosáhnout Boží velikosti strháváme ostatní živočichy i rostliny z jejich cesty, a tím vnášíme do Stvoření chaos vedoucí ke zkáze. Jsme ještě schopni něco změnit bez Boží pomoci, zvláště když se o ni odmítáním Boha připravujeme?

Světová situace se nějakým způsobem vyvíjí a my na ni reagujeme podle své nátury a svých možností. Mne překvapila klidná jistota jednoho kandidáta na prezidenta, který je přesvědčený, že jedna radioaktivní bomba shozená na Moskvu, by vyřešila světovou situaci. Je přesvědčen, že Rusko by nebylo schopno se bránit. Nedej, Bože, aby se člověk s takovýmto rozhledem  stal naším prezidentem. Zjevení sv. Jana popisuje utrpení, kterým bude muset lidstvo projít  na  „konci času,“

Nemyslím, že se to zlé musí všechno stát, ale může k něčemu hroznému dojít, pokud budou lidé zaslepeni. Samozřejmě své může říci (a říká) i příroda, ale člověk by neměl vyvolávat pohromy. jako je rozklad civilizačních hodnot nebo výroba nových genetických druhů. „Všechno pokazilo svou cestu“, říká Bůh před největším vyhynutím lidstva - Potopou. O této civilizaci rozhodne Bůh.  

Volání nebes po modlitbách je stále silnější a to má jistě svůj důvod. Zdánlivě to vypadá, že modlitby ničemu nepomáhají, ale není to tak. Modlitby jsou naše komunikace s Bohem, vyšším prostorem, s nebesy, a když se modlíme, přichází odpověď, třeba v ulehčení těžké situace. Kdyby nic jiného, tak modlitby chrání toho, kdo se modlí a chrání i jeho rodinu, za kterou se jistě také modlí. Modlitby mohou zmírnit leccos těžkého, co dopadá na celý svět.

Modleme se, důvěřujme Bohu a nedovolme, aby se strach postavil mezi nás a Boha Ježíše.    

  

1.7.2022

Covid, válka na Ukrajině, inflace, starosti s energiemi. Zprávy o tom, co se děje ve světě i u nás, se dovídáme pouze z médií, ale proč se tak děje, nám po pravdě nepoví nikdo z představitelů vlády nebo parlamentu. Prožíváme apokalypsu tak, jak byla popsána v Bibli, ve Zjevení Sv. Jana, evangeliích i knize Daniel. Lidé věřící ve druhý příchod Ježíše Krista chápou tuto dobu a čekají s nadějí na Něj, těch však není mnoho.

Ačkoli tato doba patří Bohu, představitelé mocností i menších států už s Bohem vůbec nepočítají. Cítí se velmi nezávisle a ve svých očích vyrostli velmi vysoko. Zapomněli, že o budoucnosti rozhodne Bůh. My, kteří se necítíme tak nezávisle, v tom můžeme Bohu pomoci důvěrou, pokáním (upřímnou lítostí všeho špatného, čeho jsme se dopustili) a modlitbami. Čím víc modliteb, tím lépe. Modlitby přinášejí do duše klid, zmírňují bolest a pomohou tam, kde už žádná pomoc nezbývá.

Dnes nám nebe posílá i avízo, že se věci budou odehrávat, tak jak je psáno. Naší pomocnicí pro tuto dobu je Panna Maria. Zjevovala se na mnoha místech, aby nás vyzývala k obrácení. Pro současnost jsou nejdůležitější: Zjevení Panny Marie V La Salletě, Ve Fatimě a v Garabandalu. Promlouvají k nám a ukazují nám cestu. My vnímáme především své tělo, máme však také duši, která naše tělo oživuje a právě o tu bojuje Zlý. Duše je necennější částí naší bytosti. Čím je čistší, spravedlivější, neposkvrněná zlými myšlenkami, slovy nebo dokonce činy, tím je vzácnější a pro Satana nedostupnější. Čistá duše, nebo očištěná Ježíšovým milosrdenstvím, žije dál, i když naše tělo zahyne. Zamýšlejme se nad každým svým slovem i skutkem, litujme svých provinění, odčiňme své špatné skutky (pokud je to možné) a v modlitbách prosme o milosrdenství. Nemáme nic jiného, nežli lásku a modlitby. Zapomeneme-li na Boha, nezůstane nám nic. Zapomene-li svět na Boha, komu budeme patřit? Bůh Ježíš je dobro, láska a milosrdenství, Jeho opakem je zlo v mnoha podobách.

Strach rozhodně není od Boha, je to nástroj, kterým vládne Satan. Nenechme se jím řídit.

 

7.6.2022

Četla jsem několik otázek Ježíše Krista, zprostředkovaných vizionářkou Glyndou Linkous ( http//wingsofprophecy.blogspot.com ).

 

Ježíš se nás ptá: „Komu budete sloužit, až vám bude odebráno pohodlí? Koho si zvolíte, až vám všechno vezmou, pokud se nerozhodnete pro znamení Mého nepřítele? Budete mne stále milovat, pokud nebudu moci vyslyšet vaše modlitby?

Jakmile se rozhodnete proti Mně (pro znamení šelmy), už nebude možný návrat ke Mně. Pak budete patřit Satanovi.

Buďte milosrdní, neboť milosrdné jsou mé pravé děti. Pamatujte, že každý sklidí to, co zasel. Milosrdní milosrdenství, lhostejné čeká strádání.

Modlete se, aby vaše rodiny a vaše domovy byly chráněny. Modlete se za záchranu všech, které milujete, aby nezemřeli v hříchu a netrpěli strašná muka po celou věčnost. Modlete se za ztracené duše, je to akt milosrdenství.

Jaká je hodnota modlitby? I TA NEJKRATŠÍ MODLITBA PŘINÁŠÍ V TÉTO DOBĚ ODPOVĚĎ.

Jak cenný je váš čas? Co pro vás znamená jedna minuta a co pět minut?

 

Půl minuty stačí na požehnání např. před jídlem:

Dobrý Bože, požehnej nám jídlo, za které Ti děkujeme a posilni naši štědrost.

 

Jedna minuta stačí na jednu modlitbu. Např.:

Milý Ježíši, odpusť nám naše hříchy

a uchraň nás pekelného ohně.

Přiveď do nebe všechny duše,

zvláště ty, které tvého milosrdenství

nejvíce potřebují.

 

Za pět minut se můžeme pomodlit jeden desátek růžence. Jeden růženec se pomodlíme za půl hodiny. Zbývá-li nám čas, věnujme jej aspoň krátké modlitbě.

Nečekejme s modlitbami až na dobu, kdy nám bude opravdu těžko, modleme se už teď, ať jsme připraveni na to, co nás čeká. Nevíme, co nás čeká, možná o tom nemáme ani představu. Modleme se a důvěřujme Ježíši Kristu, ať nejsme zaskočeni. Pro Ježíše se můžeme rozhodnout, i když nejsme pokřtěni.

Komu budeme sloužit, až nám bude zle? Pro koho se rozhodneme, až nám budou nutit znamení šelmy (čip?)? Co zvolíme pro svou budoucnost a budoucnost našich rodin? Život nebo smrt?

Prosme o ochranu sebe, své rodiny, svého domova, národa, čehokoliv, na čem nám záleží. Prosme Ježíše, Marii, archanděla Michaela a svého strážného anděla. (Rozhodnete-li se pro modlitbu, může se stát, že vaše modlitby budou rušeny třeba i nevhodnými myšlenkami. Překonejte to vytrvalostí v modlitbě, nenechte se ve svém rozhodnutí zlomit. Zlému velmi záleží na tom, abychom se nemodlili).

 

3.6.2022

Ježíš řekl: „Já jsem Cesta, Pravda a Život.“

Jak je to tedy s naší lidskou pravdou? I na to nám odpoví Bible: „Tvoje řeč ať je ano-ano, ne-ne.“ Prostě žádné dohady, odhady představ, myšlenek a plánů toho, kdo stojí proti tobě. Mluvme jasně, ale ani o slovo víc, než doopravdy víme. Tím se vyhneme pomlouvání. Obrázek o lidech si děláme zčásti podle své vlastní povahy a ve slovech druhého nacházíme často to, co tam chceme najít. Slova nebo činy druhého se mohou zrcadlit v tom, co máme v sobě. Přistupujme ke každému s důvěrou. Důvěra láme ledy, umožňuje přátelské jednání. Jsme-li zklamáni, důvěru vystřídá ostražitost.

Ježíš hlásal Pravdu a ukazoval nám Cestu k věčnému Životu. Sám šel cestou utrpení. Jeho slova nebyla překonána za dvě tisíciletí a Jeho příběh stále  pokračuje – každý den. Nejsou a nemohou být překonána, mnohdy však nejsou pochopena ani přijata. Cesta růstu vede k chápání velkých myšlenek a velkých pravd.

2.6.2022

Ježíš je spojen s láskou, láska z Něj vychází a všechno ozařuje. Proč je tedy ve světě tolik zla? Proč jsou války?

Bůh stvořil pro planetu Zemi dobrého člověka, do hry však vstoupil ďábel (ten starý had) a člověka v jeho začátcích změnil. Člověk poznal zlo a od té doby se naše existence odvíjí v zápase mezi dobrem a zlem. Tím, že se rozhodujeme mezi dobrem a zlem, rozvíjíme nejen naše schopnosti, ale i svůj charakter. Dobrá rozhodnutí, ve smyslu Desatera Božích přikázání, umožňují náš růst, zpevňují nám charakter, přibližují nás Bohu, kdežto špatné činy nás postupně srážejí do velmi hluboké propasti, na jejímž dně sídlí ten starý, ctižádostivý a zlý had. Čím víc lásky máme v srdci, tím jsme blíže Bohu. V zápase sami se sebou, v potlačování zla rosteme do duchovní výšky.

Jak se stavět ke zlu? Neměli bychom dovolit, aby kolem nás procházelo bez povšimnutí. Zlo musí být odsouzeno a potrestáno. Ne s nenávistí, ale s rozvahou. My vnímáme především fyzické dopady zla, každé dobro i zlo má však i svůj duchovní rozměr, svou příčinu  a ta je stejně důležitá.  Starý zákon učí: „Oko za oko“, Ježíš vyznává lásku a milosrdenství. Buďme milosrdní, odpouštějme. Lidské soudnictví je nedokonalé, přesto nezbytné. Plnou pravdu o provinilci zná jen Bůh.

Jednotlivce i národy potkávají občas velmi těžké věci. Může to být i proto, že jsme si to nějakým způsobem zasloužili. Rádi zapomínáme, komu jsme v životě ublížili a národy zapomínají na své třeba i dávné dějiny, často spojené s násilím a diví se, když na ně v současnosti dopadne něco těžkého. Lidé na dálném východě tomu říkají „karma“. Na zemi byla řada velmi významných národů a dnes po nich zůstaly jen ruiny nebo ani ty ne. Pokud jde o vinu a trest, měli bychom si uvědomit, že nic není černobílé a pokud chceme z cizího neštěstí vytěžit výhody pro sebe, morálně se zařadíme na černou stranu problému.

28.5.2002

Třetí a tou nejdůležitější ctností je láska. Často bývá spojena s touhou, touha však není láska. Touhu potřebujeme, pomáhá nám k uskutečnění řady dobrých plánů, nesmí však být spojena s hříchem, se zlem. Pokud se to stane, napáchá škody v našem životě i v životě jiných lidí. Narušuje Boží řád.

Láska, skutečná láska přináší do života jednotlivce, národa i celé společnosti   jen dobro. Jsem přesvědčena, že láska je nejdůležitější silou vesmíru. Kdyby nebylo Boží lásky, asi by nebyla Země, na ní příroda  ani lidé. Ježíš, který pro svou lásku k člověku zemřel, to vyjádřil v podstatě tak, že i kdyby byl některý člověk nejlepší úplně ve všem, ve všech dovednostech, poznání, umění, ale neměl by lásku, tak neznamená vůbec nic. Na cestě člověka, který prochází životem s láskou, zůstává stopa lásky a ta zahřeje lidi, kterých se dotkne.

Proti zlu není jiná síla nežli láska.  Kdo si myslí, že zlo porazí kanóny a raketami, tak jen posiluje zlo. Buďme ubezpečeni, že všechno zlé i dobré, (i to, co dovolíme), se nám v nějaké podobě vrátí. Někdy i znásobeno. Dobro v dobrém, zlo ve zlém.

Modleme se za sebe, za všechny, které máme rádi, za ty,  kteří jsou ve vleku zla, i za to, aby v tomto rozdivočelém světě zvítězila láska. Jsme součástí vesmíru a možná pocítíme odezvu vesmíru na naše chování. Modleme se na úmysly Ježíše Krista  i  Panny Marie, která je naší ochránkyní. Žijeme v době, která nám přímo říká, že budeme velice potřebovat Jejich pomoc a ochranu

 

14.5.2022

Tři křesťanské ctnosti jsou víra, naděje a láska. K víře patří naděje a tu křesťané mají i v okamžiku umírání. Vkládají svou naději do rukou Ježíše Krista. Nadějí pro mladé je tento svět, nadějí pro staré, kteří už tomuto světu příliš nerozumí, je jiný, neznámý svět, do kterého se odeberou.

Situace se mění. Válka už neupoutává mnoho pozornosti, vystřídala ji starost o živobytí. Procházíme těžkým obdobím, křesťané však ví, že to tak musí být. Je to čas zkoušek, očištění, které je nezbytné pro naši další existenci. Naším cílem by mělo být království Ježíše Krista.

Na dobrém životě je třeba pracovat. Litovat všeho špatného, čeho jsme se dopustili a prokazovat lásku a milosrdenství lidem kolem sebe. Pomáhat potřebným, odpouštět, snažit se porozumět a pomoci těm, kteří si neví rady se životem.  Také neodsuzovat, abychom nebyli sami souzeni a všem lidem přát jen to dobré. Nikomu nevidíme do srdce a všichni děláme chyby. Není důležité, jak jsme společensky zařazeni, ale jací doopravdy jsme. Jaké je naše srdce. Obdarovat můžeme i úsměvem, dobrým slovem. Ctnosti otevírají dveře do nebe, ale i přátelství  zde na zemi. Kde vládnou ctnosti, není ani válka, ani bída, protože lidé si pomáhají.

10.5.2022

Je několik témat, která stojí za zamyšlení. Např. MÍR.

Mír, to je především přátelství. Jakékoliv politické vyhlášení urážlivé kritiky a nepřátelství dláždí cestu k válce. Je velmi snadné označit někoho jako zloducha a tím ho vyloučit ze společnosti „slušných lidí“. Zdá se, že některým politikům, politologům a novinářům nedělá problém mluvit s pohrdáním nejen o Vladimíru Putinovi, ale i o ruském národu. Rusové jsou Slované a ať si to chceme či nechceme přiznat, český národ patří do velké rodiny Slovanů. Směřujeme na Západ, hledáme tam své vzory pro život, pro řízení státu, prostě Západ nám ukazuje cestu. Přitom nám uniká, že vzhlížíme k vytouženému idolu jaksi ze spodu. Jsou ti, kterým bychom se chtěli vyrovnat, opravdu naši přátelé? Nikomu se neklaňme a nikoho neponižujme. Svobodu nehledejme mimo sebe, najdeme ji v sobě, ve svém srdci. Jedině svobodný člověk, třeba i ten nejposlednější, může šířit svobodu kolem sebe. Svobodný člověk ví, že je odpovědný za své činy i slova.

Dalším tématem, které zajímá především mladé lidi, je SVOBODA, v současnosti ztotožňovaná s  DEMOKRACIÍ. Demokracie je vláda lidu a má své zákony i zákonodárce, které je třeba respektovat, tedy respektovat i řadu omezení. Současná demokracie umožňuje podnikání, volnost pohybu, svobodu slova a řadu dalších pozitiv. Slova však mohou stmelovat i rozdělovat, podřizovat se i protestovat, uklidňovat i vyvolávat bouře. Kdo se v minulosti veřejně postavil proti panovníkovi, byl zpravidla popraven. Dnes už to není tak jednoduché, přesto se vlády nebo prezidenti brání proti rozvracení státu. Brání se zákony, nařízeními a zatýkáním. Život v demokracii není dokonalý, nabízí však inspirativní podněty a hlavně umožňuje rozvoj svobodné vůle. To je na demokracii snad to nejcennější.

VÍRA

Jak je to s vírou? Co mne opravňuje, nabízet ji zde lidem, které vůbec neznám? Setkala jsem se s Někým a své setkání jsem popsala v knize Noční adorace v kapitole o zázracích. Také jsem poznala, jak působí na lidskou psychiku Zlý a z přetěžké situace mne v mžiku vysvobodila laskavá tvář Ježíše Krista, kterou jsem spatřila ve tmě. Toto na vysvětlení, proč si dovoluji tolik apelovat na víru a důvěru v Boha Stvořitele, v Ježíše Krista a k Panně Marii. Oni jsou naši ochránci a potřebují naši důvěru a ochotu postavit se za ně. Nevím, jestli víra bez důvěry má nějaký smysl. Předpotopní civilizace zmizela proto, že ty dávné lidi přestal zajímat Bůh. Nerespektovali jeho zákony a celá civilizace propadla zkáze do té míry, že když Bůh pohlédl na planetu Zemi, zjistil, že všechno je vinou člověka zkaženo. Postěžoval si: „Všechno živé pokazilo svou cestu“. V myšlení člověka našel jen zlo. Nejsme v podobné situaci? Neztratili jsme víru?

4.5.2022

I když události posledních let nepřejí životu, nelekejme se, nepodléhejme strachu nebo dokonce zoufalství. Nevzdávejme život, nebojujme však způsobem, jakým bojuje satan. Přimkněme se k Ježíšovi a Marii, a prosme o ochranu. Pomáhejme si navzájem. Nelitujme ztrát a nikoho neproklínejme. Překleňme těžké období s vírou, v lásce ke svým bližním a v naději. V současnosti mizí řád a přibývá chaosu, a ten se bude prohlubovat. Tato doba má i svá pozitiva, je to čas zkoušky našeho charakteru. Hledejme, jací doopravdy jsme, jak jsme přijatelní pro Ježíše.  Modleme se za mír, za sebe, své rodiny a za celý svět. Čím více, tím lépe. Neztrácejme důvěru v našeho Pána Ježíše Krista a jeho matku Marii. Neopouštějí nás, vůbec netušíme, před čím vším nás chrání. Čekáme na druhý příchod Ježíše Krista a než se tak stane, prožijeme ještě mnoho těžkého. Nedovolme strachu, aby nás zlomil. Hleďme raději k nebi, nežli k tomu, co nás strhává do propasti.

 

1.5.2022

Vzhledem k tomu, že není politický zájem o ukončení války na Ukrajině, nám nezbývá nic jiného, nežli důvěra v Boha a Pannu Marii.

Její poselství z 25.4.2022 v Medžugorje:

„Drahé děti,

Dívám se na vás a vidím, že jste ztraceni. Proto vás všechny vyzývám:Vraťte se k Bohu. Vraťte se k modlitbě a Duch svatý vás naplní svou láskou, která dává radost srdci. Naděje bude vzrůstat ve vás i v lepší budoucnost, a vy se stanete radostnými svědky Božího milosrdenství ve vás i kolem vás.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu“. 

Jen chci dodat, že válku nespraví jedna modlitba, ale i ta nejmenší modlitbička, třeba dítěte, je však modlitba. Tím, jací jsme, s jakou důvěrou v Boha přijímáme to, co určuje dění ve světě i náš život, můžeme ovlivnit svou budoucnost i budoucnost své rodiny. Někdy se motlitba  nedaří, ale tím se nedejme odradit.

 

17.4.2022

Šelma, biblická šelma pracuje a svět zavírá oči. Není to jen symbol, je to skutečnost, je to systém. Systém vyvolávání strachu, lží a násilí. Kdo si přeje mír, ten neživí válku zbraněmi. Biblická šelma je symbolizována čtyřmi mocnostmi. Nejsou to však národy, jsou to jednotlivci, kteří chtějí ovládnout svět a svou sílu a moc náležitě demonstrují. Podléhají jim i vlády menších států a aby se zalíbily, tak podněcují ve svých národech nenávist a posílají na Ukrajinu čím dál těžší zbraně, třeba i za cenu hrozby světové války. Jestliže devadesát lidí ze sta  křičí „zničte krtka“, neznamená to, že mají pravdu, pouze jsou více slyšet.

Armády bojují, ale o vítězství rozhoduje Bůh.

A co my, prostí lidé? Nepodléhejme panice a strachu, který se na nás valí za všech stran, vždyť právě o to militantním vládcům jde. Zničit nás morálně i fyzicky. Přimkněme se k Bohu, Ježíši Kristu, ten jediný je schopný nás ochránit. Bůh je láska a život a nemá nic společného se lží, strachem, nenávistí a dalšími vlastnostmi Zlého. Žijme láskou, odpuštěním a modlitbami. Činy lásky, odpuštění, milosrdenství a modlitby jsou to jediné, co Zlého oslabuje a zahání. Nechme řízení světa Bohu, který má o všem přehled a věnujme se svým úkolům.

I tato těžká doba má svůj důvod. Je to doba zkoušek. Křesťané čekají na druhý příchod Ježíše Krista, který bude soudit každého jednotlivce i národy a každý z nás bude pro budoucí život zařazen podle toho, co si svým životem na Zemi zasloužil. Máme volbu, důvěrou, pokorou a pokáním můžeme ještě leccos změnit. 

Modleme se za sebe, své rodiny, svůj národ, za Ukrajinu i Rusko a za celý svět. Modleme se i za ty, kteří chtějí ovládnout svět a naše životy.

 

2.4.2022

Neměli bychom si stěžovat, že svět je jiný, než jaký bychom jej chtěli mít. Je přesně takový, jaký jsme jej vytvořili. V současnosti dominuje nenávist a ta právě vrcholí ve válce na Ukrajině. Není to však vrchol, kde se zloba vybije a bude klid. Někteří mocní si myslí, že když zničí Putina, tak se Rusko stane snadnou kořistí a nám, prostým lidem, se snaží namluvit, že s Putinem zmizí ze světa i zlo. Tak to, bohužel, nefunguje. Zlo má hluboké a silné kořeny jinde. Hra mocných je velmi těžké zahrávání si s nenávistí. Nenávist plodí jen utrpení a pokud se nezastaví, tak pohltí celý svět nejen duchovně, ale ohrozí existenci života na této planetě. Jaderný arzenál byl vytvořen, aby byl použit.

Narodili jsme se s rukama, abychom mohli pracovat a vytvářet hodnoty milé člověku i Bohu. Naším úkolem je sloužit a opravdu sloužíme dobru nebo i zlu. Služebníky jsou i ti, co vládnou, i když si to někteří z nich nemyslí. Slouží buď Bohu nebo Satanovi. Při odchodu z tohoto světa se nás soudce Ježíš zeptá, v jaké míře  jsme sloužili dobru a zda litujeme svých provinění. Podle toho budeme zařazeni do jiného světa, do jiné dimenze.

Jak můžeme pomoci? Žijme poctivě, pracujme, nikoho nesuďme, mějme se navzájem rádi, pomáhejme si a dejme si pozor, aby v našem srdci nebyl ani stín nenávisti nebo pohrdání. Ani vůči těm, kteří jsou označováni za zločince. Jsme jen kapička vody v řece života a řeka je tvořena z kapek. Jsou-li kapky čisté, je čistá i řeka.

Poselství Matky Boží ze dne 25.3.2022

„Drahé děti, slyším vaše modlitby a volání za mír. Satan roky bojuje o válku, proto mne Bůh poslal mezi vás, abych vás vedla cestou svatosti, protože lidstvo je na rozcestí. Vraťte se k Bohu a Božím přikázáním, aby vám bylo dobře na zemi  a abyste vyšly z této krize, do které jste upadly, protože neposloucháte Boha, který vás miluje a přeje si vás spasit a vést do nového života. Děkuji, že jste přijaly mou výzvu.“

18.3.2022

Byla jsem svědkem příhody, kdy se rozčilená dívka rozplakala nad svou babičkou. Vyčítala jí, že neodsuzuje Putina, toho vraha dětí. Ve skutečnosti to tak nebylo. Babička byla pouze ve svých vyjádřeních zdrženlivější. Chápu rozčilení dívky. Mladí mají horkou krev, která snadno vzkypí. Neradi přijímáme smrt lidí i smrt zvířat. Život na planetě Zemi je však nastaven tak, že jedni jsou potravou druhým. Věřím, že jednou se to změní. Smrt přišla s ďáblem a podle Ježíše poslední, co z jeho říše zanikne, bude smrt. Ježíš nabízí nekonečný posmrtný život v lásce, kráse a štěstí každému, kdo jej bude chtít a bude se o něj snažit. Všichni jsme hříšní. Zhřešil i Petr a Jidáš. Petr svého provinění litoval a Jidáš propadl zoufalství.

I v této těžké době si važme života a neztrácejme naději, že jednou se vše změní.

Nevychovávejme své děti pro větší pohodlí a snadnější život. Učme je, že každý líc má svůj rub, a veďme je k lásce, schopnosti oběti a respektování Boha. Učme se být dobří, laskaví, snažme se o pochopení druhých. Je to způsob, jak budovat cestu pro příchod lepších časů.

15.3.2022 

Svět čeká na uzavření dohod, není však patrné, že by někdo z protikladných stran chtěl ustoupit třeba jen z jednoho jediného požadavku. Naopak, válka sílí z obou stran. Tím, že jsou tam přiváženy zbraně z různých států, přestává být válkou jen mezi Ukrajinou a Ruskem. Putin i Zelenský jsou neúprosní a žádný z nich nechce ustoupit ze svých požadavků. Z nutnosti nebo z hrdosti? To, že válka nemá v očích světa jiné řešení, než zničit Putina, který ovládá půl Evropy a půl Asie, je hrozivé. Rusko je veliké, ozbrojené a Putin je šelma zahnaná do kouta. Nebyla by pro Ukrajinu řešením neutralita? Udivuje mne lehkomyslnost a klid světových i českých politiků. Udělat si nepřítele je snadné, je však třeba myslet i na následky.

Je mnoho lidí, kteří by Putina nejraději viděli rozcupovaného, rozdrceného na atomy, prostě smazaného z povrchu země. I kdyby se tak stalo, zmizí tím zlo, které je s jeho jménem spojeno? Jakoukoliv nenávistí, zlobou, zlými činy i slovy sloužíme duchu války. Ježíš nám nemůže žehnat, jsme-li naplněni zlobou. Modleme se za Ukrajinu, za Rusko, za Zelenského i za Putina, tím pomůžeme Ukrajině i sobě. Soud nechme Ježíšovi, který vidí vše z perspektivy nám nedostupné a nic mu neunikne. Na Jeho návrat čekáme. Pamatujme: Bůh Otec je spravedlnost, Ježíš milosrdenství.

13.3.2022

Ve 13. kap. Zjevení sv. Jana je napsáno, že před koncem časů ovládne svět Drak (Satan) s šelmami, které mu budou sloužit. Šelma, která bude vládnout světu, bude mít tělo leoparda, sedm hlav a na nich deset rohů, tlapy medvěda, lví zuby a její částí bude rudý drak. Tento symbol draka je zobrazen sochou před budovou OSN v New Yorku s tím, že socha má jen jednu hlavu. Šelma, která vládne světu, má čtyři části, je však jedno. (Čtyři mocnosti, jedna touha po moci) https://letspreachthegospel.medium.com/is-there-prophecy-in-the-uns-guardian-of-international-peace-and-security-4876f1990b95.

Ježíš Kristus, který věděl, že dojde k válce na Ukrajině, dal koncem minulého  roku, (v době, kdy se o válce ještě nemluvilo), poselství o tom, že mnoho lidí přestěhuje, aby je ochránil. Slíbil, že každému, kdo to bude potřebovat, najde bezpečný úkryt. Nerozuměla jsem tomuto vzkazu až do včerejška. Nenapadlo mne tehdy, že přijde válka spojená se závratnou migrací. Včera jsem se setkala s člověkem, který mi popsal své duchovní vidění.

„Při soustředěné modlitbě jsem spatřil biblického draka. Byl obrovský a hrůzyplný. Za ním stála Panna Maria. Když jsem se soustředěně modlil, viděl jsem, jak drak slábne, když jsem v modlitbě polevoval, drak sílil. Spatřil jsem také ochranný plášť Panny Marie rozprostřený nad celou Ukrajinou. Modlitba plášť posilovala, nesoustředění ukazovalo místa, kde se plášť stával prúsvitným a slabým. Nebylo to vidění o modlitbách jednoho člověka, ale o všech nesobeckých modlitbách.“

Co k tomu dodat? Že nad Ukrajinci drží ochrannou ruku Panna Maria, i když domy jsou rozbíjeny. Mnoho lidí umírá, kolik by jich však umíralo, kdyby nebyli pod ochranou Panny Marie? Každý máme svůj osud. Ježíš řekl, že kdo má umřít mečem, sejde mečem. Naši ochránci na nebesích pracují, potřebují však naši pomoc a důvěru.

 

11. 3. 2022

Dnes je šestnáctý den války. Sleduji (převážně na ČT1), jak se vyvíjí situace na Ukrajině i mimo ni. Zpravodajové sledují jen každodenní události a nikdo se oficiálně nezamýšlí nad příčinami této války. Převládá názor pomoci Ukrajině zbraněmi a dobrovolníky. Myslím si, že čím více bude zbraní, tím víc bude Ukrajina zničena, tím více bude mrtvých. Nejde jen o spor mezi Zelenským a Putinem nebo Západem a Ruskem.

Pokud je to válka „konce časů“, pak probíhá v nadřazených dimenzích. Má v ní své slovo ďábel i Bůh, a může dosáhnout rozměrů, o nichž nemáme představu. My lidé jsme nástrojem, ale i cílem války. Nástrojem v tom smyslu, že ve válkách zabíjíme a ničíme, pácháme zlo. Cílem Satanovým je zlo, jehož prostřednictvím získává naše duše. Ďábel potřebuje lidi ochotné všechno rozmlátit a zabít. A Bůh? Ten hledá pomocníky, kteří dají svůj hlas životu s velkým Ž. Ďábel využívá k rozpoutání velikého zla kanóny a bomby, manipulace a  násilí všeho druhu, a Bůh žádá k jeho potlačení modlitby. Rád slyší větu: „Chci být Tvůj, Bože.“

Včera jsem se dověděla, že každý den v 16 hod. po  vzoru Churchilla za druhé světové války, se lidé v celém světě krátce pomodlí za mír. Bylo by dobré, kdyby o tom vědělo co nejvíce lidí.

10. 3. 2022

Běží patnáctý den války, Evropa se potácí v extrémech a my Češi s ní. Omikron byl v podstatě opuštěn a už si ho nikdo nevšímá, protože jej vystřídala válka a ta vládne naší mysli a zatemňuje ji. Válka přináší proklínání a zlořečení, které je vyvažováno extrémní vstřícností a velkorysostí vůči Ukrajině a Ukrajincům. Přejme si, aby ochota pomoci Ukrajincům nám vydržela tak dlouho, jak bude třeba. Jak se chováme k potřebným, tak nám bude oplaceno. Média se hemží jobovkami, my si však zachovejme zdravý rozum. Hledejme pravdu a hledejme ji s pochopením, s důvěrou a klidnou myslí. Pomůžeme tím k uklidnění války, hlavně však našim dětem vštípíme do srdce mír, umění vážit si života v míru.

K současnosti se vyjadřuje i Panna Maria v Medžugorje.

Poselství Panny Marie ze dne 25.února 2022: „Drahé děti, jsem s vámi a modleme se společně. Pomozte mi, dítka, modlitbou, aby satan nezískal převahu. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu navštívila zemi. Proto, dítka, vraťte se k Bohu a modlitbě, půstu a odříkání za všechny ty, kteří jsou chudí, pošlapáni a nemají hlas v tomto světě bez Boha. Dítka, jestli se nevrátíte k Bohu a jeho přikázáním, nemáte budoucnost. Proto mne k vám poslal, abych vás vedla.“

Panna Maria k nám promlouvá od r. 1981 každý měsíc. Vždy vybízí k modlitbám, ale ještě nikdy, opravdu nikdy, nebylo její poselství tak naléhavé.

 

25.2.2022

Zítra, na  sobotu 26.2. ve 14 hod. je ohlášena celosvětová hodina modliteb za mír. V době, kdy se Západ a Rusko přetahují o to, kdo je lepší, kdo má čistší úmysly, je třeba zachovat především zdravý rozum. Nikdo z nich není nevinný, ani Ukrajina. Putin je vinen, stejnou vinu však mají všichni ti, kteří se snažili vyprovokovat Rusko k napadení Ukrajiny. Stojí za zamyšlení, kdo potřebuje válku a proč. My, prostí lidé v tom nic neuděláme. Válka má své zákony a všechno se jí podřizuje. Když jsem byla docela malé dítě a rodiče vyslovili slovo válka, představila jsem si obrovský válec, který všechno ničí a boří. Ono to tak nějak je. Kudy se převalí, tam nezůstává kámen na kameni. Na obranu toho mnoho nemáme. Neproklínejme nikoho, tím bychom jen posilovali válku. Modleme se i za ty, kteří měli potřebu ji rozpoutat. Nepřejme jim nepředstavitelně strašný trest, který je patrně čeká, nepřejme nic hrozného ani Putinovi. Jen dobrota našeho srdce a velmi mnoho modliteb  může něco změnit nebo aspoň zmírnit (Maria říká, že modlitba růžence může zabránit i válce). Přijměme to, co je nezbytné a zachovejme si čisté srdce. Válečníci vsadili na „Pána destrukce a chaosu“, jsou tedy jeho, my vsaďme na „Tvůrce lásky a pokoje“. Zůstaňme klidní, nebojme se, mějme se navzájem rádi a modleme se. Láska je protikladem války. I kdyby nás zasáhla, náš čas nekončí.

V r.1917 při zjevení v portugalské Fatimě požádala Panna Maria, aby jí bylo zasvěceno Rusko. Byl to úkol pro papeže a biskupy. To se však nikdy nestalo, přestože o to žádala opakovaně. Kdyby jí bylo Rusko zasvěceno, Maria by ho ochránila a vztah mezi Ukrajinou a Ruskem by byl lepší. Možná by dnes svět nevnímal Rusko jako nepřátelskou a míru nebezpečnou velmoc.

15.2.2022

Po době, jejíž  biblický název je „konec časů“ má přijít tisíciletý mír. Stojí za zamyšlení, jak ten mír může vypadat. Země zarostlá zelení s nádhernými městy, osídlenými šťastnými lidmi. Pokojné oceány omývají břehy pevnin, sopky a zemětřesení na tisíc let usnuly, déšť je přátelský a vítr se podobá spíše vánku. Lidem nic nechybí, jsou k sobě vlídní, prostě v úsměvu a přátelství budují svůj svět. Toto je jedna podoba posttraumatické doby.

Lze nabídnout i jinou podobu planety, která prošla jadernou válkou. Tu nechci popisovat, to ať si představí každý sám. Dnes je 18. února, televize  nám ukazuje, jak se Rusko chystá vtrhnout na Ukrajinu a Západ je připraven Putina potrestat směšnými sankcemi. Generálům se třesou ruce nedočkavostí, velcí pohlaváři zdůrazňují jednotu EU a NATO, malí pohlaváři vidí příležitost zazářit, nikde však ani známka po upřímné touze urovnat vztahy Východ-Západ. Co my, prostí lidé? Opravdu jim odsouhlasíme toto strašné divadlo, které se může stát skutečností? Opravdu dovolíme, aby se nás ani nezeptali, jestli chceme válku?

Neztrácejme však naději, nehledejme ji ale v EU, v NATO, v Americe, u Putina, ani v naší vládě, nehledejme ji v lidech. Země je zaplavená lží a temnotou. Síla, která chce ovládnout Zemi a zotročit lidstvo, potřebuje, abychom byli zmatení, duševně vyčerpaní, slepí a potácející se tvorové, kteří nejsou schopni hledat pravdu, prostě nemyslící a manipulovatelní. Dějiny se naplní a cesta nás dovede, kam nás má dovést.

Naše naděje je v nesrovnatelně silnějších a dokonalejších bytostech, nežli je člověk. Naší nadějí je Ježíš, Matka Maria, naši ochránci andělé a křesťanské ctnosti víra, naděje a láska, přičemž láska je z nich největší. Hledejme záchranu tam, kde se nabízí. Ježíš je připraven zachránit každého, kdo o to opravdu stojí. Cesta k životu – důvěra, pokora, láska, ochota pomáhat potřebným, dělit se o dobré. Pýcha, sobectví, žádostivost atd. vedou opačným směrem.

 

3.2.2022

S modlitbami je to jako s deštěm. Když spadne pár ojedinělých kapek, země je přijme, ale nepřinesou žádaný užitek. Vlahý déšť však osvěží vše živé, probudí přírodu k růstu a dá jí zazářit krásou. Zapůsobí i na naši unavenou duši. Promění to jemné, neviditelné a pozitivní v nás, prostě zmírní zasmušilost a zaplaví nás radostí. Modlitby působí na Boha podobně. Rozzáří Jeho lásku a pozná z nich, kolik lidí za ním stojí. Každá dobrá myšlenka je modlitba.

Svými myšlenkami a psychickým naladěním působíme i na naše okolí. Každý něco vyzařujeme a můžeme vyzařovat jen to, co v danou chvíli pociťujeme. Bezděčně tak ovlivňujeme prostředí kolem nás. Strach, nenávist, rozhořčení, bezradnost, zoufalství, to všechno nás sráží do hlubin a působí i na naše blízké.

Pokud žijeme opravdu na konci času, a vše nasvědčuje, že to tak může být, nemáme nic jiného, nežli modlitby. Modlitby jsou pomocí. Přinášejí vnitřní klid a ukazují nám cestu k životu. Ježíš řekl: „Já jsem Cesta, Pravda a Život.“ Život ve smyslu nekonečné existence.

Ti, co touží po absolutním ovládnutí planety Země, se neštítí ničeho, nemají žádný stud. Zkoušejí vyvolat válku tak, aby ji začal někdo jiný. Válka, která se připravuje, není jen válkou mezi Západem a Východem, je bojem mezi Bohem a Satanem. Generálové a politikové jsou jen figurky. Jsou posedlí touhou po bohatství, po moci, popularitě, a tím se stávají nástrojem Zla.

Nelekejme se však, promlouvá k nám i Panna Maria z Medjugorje. Satan čeká na naše provinění a Maria nás  nabádá, abychom nepodlehli hříchu.  Vyzývá ke klidu, k lásce, ke vzájemné pomoci, ale hlavně k důvěře v Boha. Nečekejme s modlitbami, až vypukne válka, modleme se už teď.

 

27.1.2022

Dnešní zpráva o Covidu je 60 000 nakažených a ve zprávách zaznělo i slovo válka. Rozvinuly se úvahy, jestli má Rusko dost síly na zabrání  Ukrajiny. Zatímco generálové počítají zbraně a promýšlejí taktiku, diplomacie se potácí v horečce. Pokud jsem to správně slyšela, tak válka by mohla začít již za tři týdny. Neděsme se, zachovejme si zdravý rozum a hledejme pravdu, odkud ty hrozby vycházejí. Jsou ti, co nám prostřednictvím redaktorů hrozí, opravdu stoupenci míru?

Politici mluví, promlouvá však i Panna Maria v Medžugorje. Nabádá nás ke klidu, ke vzájemné lásce a vzájemné pomoci, hlavně však k důvěře v Ježíše Krista. Vybízí nás k pokání a k modlitbám. Říká, že modlitby nám zklidní srdce a chrání nás, přivolávají její ochranu, ochranu andělů a svatých. Modlitby mohou mnohé změnit.

 

14.1.2022

Jaký bude svět, až covid skončí (pokud jej nenahradí jiná nemoc)? Na co se můžeme těšit? Na velké uvolnění, blahobyt a vše prostoupené radostí a láskou? Že budeme žít jako před covidem? Události napovídají, že nás čekají zkoušky, ve kterých každý pozná, jaký doopravdy je.

Skončila doba malicherných starostí a planých řečí, nastal čas modliteb za sebe, za všechny, které máme rádi, za národ a za celý svět. Za to, abychom překonali to, co nás obklopuje, i to, co teprve přijde. Modlitba posvátného růžence může zabránit i válce, ale musí jich být velmi mnoho. Musí se modlit mnoho lidí. Poznejme pravdu o sobě i o tomto světě a poznaná pravda ať nás vede cestou k věčnému životu.

 

1.1.2022

Bůh promlouval ke starozákonním prorokům a promlouvá i k nám. Ne slovy, ale intuicí a nejrůznějšími událostmi. A pokud slovy, tak je slyšíme od různých lidí. Je jen třeba porozumět. Svět se nám mění před očima, mění se způsob života i hodnoty. Tím nechci říci, že všechno je špatné, že tato doba je špatná. Dospěli jsme tam, kam nás přivedl vývoj společnosti. Převážná většina lidí se řídí tím, co považuje za správné, je však správné to, co platilo ještě před padesáti nebo sto lety? Žijeme podle Desatera? Svět se otevřel každému z nás a my, prostí lidé se setkáváme s krásou i chaosem, jenž často vstupuje do našich životů. K Bohu vede přes Ježíše Krista cesta skromnosti, pokory, spravedlnosti, milosrdenství a odpuštění. Když se učedníci Ježíše ptali, kolikrát mají odpustit, odpověděl jim:“Ne sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát. Je to cesta lásky. Nikdo z lidí Boha nedohlédne, ale Bůh dohlédne každého z nás. I když prožíváme různá utrpení, Bůh nad námi bdí. Každý jdeme svou cestou, na které je dobré i zlé a svým životem ovlivňujeme i život kolem nás. Můžeme přispět k dobrému i zlému. V některých městech se lidé začali modlit veřejně růženec. (Země koruny české se modlí růženec). Modlí se na náměstích, u kostela, u morového sloupu a jinde každou středu v 18 hod. Pokud se někdo takto rozhodne, je to veliký příspěvek, oběť pro posílení ducha naší vlasti. Není to nijak organizováno. Kdo chce, modlí se sám nebo s přáteli (veřejně nebo doma) za naši zemi.

Do roku 2022 ze srdce přeji každému pevné zdraví a mnoho Božího požehnání. Ať Vaše kroky směřují k Bohu, a těm, kteří to potřebují, přeji, ať najdou správnou cestu. Je to velmi důležité pro každého z nás i pro celý národ.

 

5. 12. 2021

Probíhá druhá adventní neděle, čas zamyšlení, soustředění na to, jak připravit co nejkrásněji Vánoce, jak udělat radost všem svým blízkým. Je to doba spojená s narozením Ježíše a tím také posvěcená. Mnoho lidí to tak stále ještě vnímá. Ježíš často mluvil o Božím království. Jsou dvě, jedno na nebi a druhé může být na zemi. To nebeské popsal sv. Jan ve Zjevení, to pozemské můžeme vytvářet sami. Je to království dokonalé nesobecké lásky. Tam, kde se lidé mají rádi, nesmýšlejí o nikom špatně, pomáhají sobě i druhým, tam žijí šťastně - v Božím království. Je to království lásky, vzájemného pochopení a odpouštění, s vyloučením nenávisti všeho druhu.

Ze srdce přeji všem hřejivý Advent, Vánoce prožité v radosti a mnoho odvahy  i síly do roku 2022. Prožíváme složitou dobu. Na jedné straně žijeme v blahobytu, jaký dosud na zemi nebyl, a ta druhá strana? Setkáváme se s nepochopením, média na nás chrlí nenávist, neodůvodněné soudy a nekonečné lži. Chraňme své rodiny, protože tato doba útočí především na rodinu a na výchovu dětí. Chraňme děti a vychovávejme je tak, aby byly schopny založit si svou rodinu ve smyslu muž-otec, žena-matka a děti-chlapci a děvčátka. Jen takováto rodina je nositelem budoucnosti. Všechno, co má svůj začátek, má i svůj konec. Tato doba vyvrcholí a dříve či později se všechno změní. Bůh pohlédne s dojetím na Zemi a ta se stane Jeho planetou, planetou Božího království.   

 

11.11. 2021

Někdy to vypadá, že jsme vůči negativnímu, s nímž se setkáváme, bezmocní. Jistě, vůči tomu, co na nás dopadá z vnějšku, jsme většinou bezmocní, máme však také své vnitřní . S tím si velmi dobře rozuměl římský císař Marcus Aurelius. Byl nejen císař, ale i velmi dobrý člověk. Uprostřed války, hladomoru, zavalen starostmi o chod státu vzpomínal, co mu lidé, se kterými žil nebo se s nimi setkal, přinesli dobrého. A kupodivu vzpomněl si, že měl kolem sebe mnoho dobrých lidí, kteří mu byli vzorem šlechetnosti v dětství a v mládí. Dobré vlastnosti, s nimiž se setkal u své rodiny a lidí, se kterými byl ve styku, uměl pojmenovat. U dědy poznal dobré srdce, otec ho vychovával ke skromnosti a mužnosti, matka byla zbožná a štědrá, vychovatel ho naučil nestrannosti, trpělivosti v nesnázích, samostatnosti v práci, spokojenosti s málem, nevtíravosti a odmítání pomluv. Nevzpomínal na křivdy a ublížení, vnímal lidi podle velikosti svého neobyčejného srdce. Měl dobré vzory a přijal je jako své vzory. A to je základní předpoklad, aby mohl být člověk spravedlivý i šťastný.

 Bůh naše vnitřní  nazývá duší a nabádá nás, abychom si ji udrželi vyrovnanou a tím i silnou. Jen tak se od ní odrazí všechno špatné, aniž by nám to ublížilo. Žijeme v duálním světě a pohybujeme se v oblasti mezi dobrem a zlem. Naše srdce posilní, když si budeme na lidech všímat toho dobrého. Poznávání dobrého v lidech promění i nás. Určitě to zahání strach, zvláště když uvěříme, že za námi (nebo nad námi) stojí dobrá síla.

 

8.11.2021

Je po volbách, je čas očekávání a nemoc, se kterou svět bojuje vakcínami i řadou omezení, je na vzestupu. Je možné k tomu připočítat veliké zdražení všeho a nejistotu, která ruší naše myšlenky. Takový je rámec naší současnosti. Kdo má děti, zamýšlí se i nad budoucností.

V polovině devadesátých let minulého století se mi dostal do rukou text, jenž se zabývá budoucností nejen našeho národa. Je to předpověď složená ze tří částí. První se zabývá desetiletími po r.2008. Předpověď pro 21. století zní takto:

Narůstá napětí, boj o energii, vodu i vzduch. Voda stále dražší, přibývá chudáků a chudoba se prohlubuje. Nedaří se normální výroba potravin, geneticky modifikované potraviny, terorismus vrcholí, versus superstráty, zločinnost, tunelování, krachy superpodniků. Čína na vrcholu, zvládla populaci, obrovské aglomerace (města) se tyčí do téměř kilometrové výšky. Bílá rasa vymírá, zdravotnictví pro chudé a pro bohaté, rostou nároky pacientů, lidé odmítají přijmout osud.

Ve vědě geneticky vyráběné proteiny – už ne zvířata, geneticky modifikovaní lidé, klonování – zrůdy zvířat i lidí, nezvládnutá doprava, eutanázie  a interrupce velmi rozšířené. Vrcholí sadistická zločinnost i sexuální zvrhlost všeho druhu, umění ve slepé uličce. Život na Zemi podléhá umělé inteligenci, roboti léčí rakovinu, ale zabíjejí i lidi, čipy, nezaměstnanost, lidé mizí.

Není to radostné čtení, nevím, ve které hlavě se to zrodilo, přepisuji to jen proto, že některé symptomy této předpovědi se objevují už nyní. Současně však věřím, že se to nesplní, (aspoň ne všechno), pokud dáme Bohu příležitost, aby zasáhl a nedovolil, aby se zlo, v textu obsažené, naplnilo. Máme modlitby a těmi se hlásíme k Bohu pomáháme mu a také jimi oslabujeme zlo.

 

30.10.2021

Postupně odhalujeme tajemství DNA a začínáme rozumět cestám dědičnosti. Čím více víme, tím větší je naše odpovědnost. Jsme nepatrnou, ale důležitou součástí vesmíru a Bohu velmi záleží na tom, jací jsme, i na tom, abychom přežili své vlastní objevy a vynálezy. Víme co je život? Stále naléhavěji se ozývá otázka, co je před námi, jaký bude život našich dětí, kdy skončí Covid-19 a co bude následovat. Ježíš popsal dobu před svým návratem na naši planetu  a v popisu nechybí ani nemoci, se kterými si lidé nebudou vědět rady. 

Když mluvil Ježíš o svém druhém příchodu, tak učedníkům řekl:„Bude to stejné, jako za dnů Noe. Jedli a pili do poslední chvíle, ženili se a veselili, a nedbali toho, co jim říkal Noe, až přišla potopa.“ Tímto výrokem chtěl říci, že ti dávní lidé byli lehkomyslní. Přestože věděli, co je čeká, nedbali varování svého proroka. I dnes jsme varováni, a co děláme?

Naší záchrannou archou je tentokrát Ježíš. Musíme mu však říci: „Ježíši, věřím Ti, chci být Tvůj.“ Ježíš nás nemůže zachránit, pokud o to nestojíme, pokud o něj nestojíme.

Doba před Jeho příchodem bude těžká, mnohé však můžeme zmírnit našimi modlitbami.

12.10.2021

 

Přislíbení Ducha sv. těm, kteří se budou modlit Litanie k Duch sv.

1. Vytrhnu tě viditelným způsobem z rukou protivníka.

2. Odstraním překážky,které ti brání na cestě k dokonalosti.

3. Přidám ti anděla, aby tě vnuknutím ochránil od nástrah hříchu.

4. Vytrváš na cestě ctnosti.

5. Dobře poznáš své nedostatky.

6. Dostaneš sílu vymanit se z hříchů a zlých návyků.

7. Upevním v tobě víru, naději a lásku.

8. Vytrhnu tě z hmotné bídy.

9. Tvoje rodina bude žít ve svornosti a lásce.

10. Kdo chce pomoci svým bližním, musí se tuto modlitbu modlit       aspoň půl roku. Kdo tyto litanie dá jiným, má účast na jejich modlitbách.

 

Je po volbách a já jsem doufala, že záplava nenávisti odpluje jako kalná řeka. Nic takového se nestalo. Kalná řeka zůstala, pouze hladina se ztišila. Nenávist má pevné a hlavně rozvětvené kořeny v minulosti a prorůstá našimi životy i dějinami. Uvědomme si, že neodpovídáme jen za sebe a snažme se změnit sami sebe k lepšímu. Svým špatným chováním, zlými činy, můžeme poškodit život svých potomků až do čtvrtého kolena. Stejně tak naše špatné sklony, případně tělesné nebo duševní poškození mohou mít původ v našich předcích. Panna Maria řekla: „Osvoboďte se od všech druhů nenávisti. Ani stín nenávisti.“

Panna Maria nás žádá, abychom se modlili i za své předky, i za ty dávné, kteří jsou v očistci celá staletí a možná i tisíciletí jen proto, že se za ně nikdo nemodlil.

 

1.9.2021

Žena, která usoudila, že pro mou víru je pro mne všechno snazší, se mne zeptala: „Co mám tedy udělat, abych se dostala do nebe?“

Zkusme se zamyslet. Křesťané většinou znají odpověď na tuto otázku, ale co ostatní? Ti, co opravdu nevěří v posmrtný život, o tom nepřemýšlejí, těch je však málo. Ostatní věří v „Něco“ a někteří v Boha. Všichni poznají pravdu v okamžiku smrti. Ježíš nám dává návod, jak žít v současnosti, aby náš život, který bude následovat po fyzické smrti, byl šťastný. Až přijde soudit lidstvo, bude ho zajímat naše srdce, ne sval, ale duch, pohnutky našich činů. Jistě si všimne, jak litujeme všeho špatného, čeho jsme se dopustili, jak jsme milosrdní vůči druhým, odpouštějící. Tedy: účinná lítost, milosrdenství, odpuštění. Dokážeme-li odpouštět, bude odpuštěno i nám.  Nesuď  a nebudeš souzen.

Nelekejme se budoucnosti. Svěřme se Ježíši a On nás ochrání pro život věčný. Se současnou situací si mnoho významných lidí neví rady a jejich výhledy jsou často chmurné. Civilizace vznikají, vyvíjejí se a zanikají, zatím však nebylo nic tak destruktivní, aby to vyhubilo lidský rod. Každý člověk i lidstvo má svůj úkol, a ten náš zatím není splněn.

Jaké nás chce mít Bůh, nám napovídá naše svědomí. To však bývá ovlivněno výchovou, zájmy, emocemi, lidmi kolem nás atd., avšak máme Desatero Božích přikázání, jímž se můžeme dát vést, přislíbení Blahoslavenství, Rodičovské požehnání a modlitby. Nezapomínejme ani na anděly, kteří nám pomáhají a chrání nás.

Chraňme si naši životní cestu. Naše činy, slova i myšlenky nás vedou k životu věčnému nebo k záhubě. Rozhoduje o nás Bůh, ale svůj význam má i náš postoj. Komu uvěříme, jestli Ježíši, Jeho lásce a milosrdenství nebo Satanovi, vládci nad komorami pekla. Ježíš nás nebude moci přijmout do Nebe, nebudeme-li o Něj stát.

Co říci závěrem? Dá se žít bez rodiny, bez národa, dá se žít i s odmítáním Boha. Je to však plnohodnotný život? Byli jsme stvořeni pro život v rodině, narodili jsme se do určitého národa a Bůh je v našem srdci, ať si to uvědomujeme, či nikoliv.

 

13.8.2021

Něco se mění. Rozhovory už neprobíhají jen o každodenních starostech, přibývá lidí, kteří přemýšlejí o tom, co se děje v globálu a pro své rodiny hledají základní zajištění života. Chtějí mít vlastní střechu nad hlavou, pozemek, kde by si mohli vypěstovat nějaké potraviny, dostupnou vodu a energii. Je to dobrá cesta, to se však podaří jen některým. Všichni mohou najít Boží ochranu, musí však pro to něco udělat. Jedna žena mi řekla: „Ty jsi věřící, pro tebe je všechno snadnější.“

Ta slova stojí za zamyšlení. Svým způsobem měla pravdu, i když nemoci, neúspěchy, urážky, ztráty a mnoho dalších trampot a bolestí se mi nevyhýbají, snadněji to přijímám. Všechno negativní, co na mne dopadá, má svůj důvod. Někdy je to proto, abych se vžila do trampot někoho jiného, koho jsem třeba odsuzovala, jindy je to třeba pokárání, klepnutí přes prsty, může to však být také oběť za někoho jiného nebo zkouška víry, jindy mne malá nehoda ochrání před velkým utrpením. Může to být i leccos jiného, čemu neporozumím. Důležité je neztrácet hlavu a nehořekovat. Jsme v rukou Božích a pro Boha jsme důležití, cennější než cokoliv jiného na zemi. Vždycky to bylo tak, že v těžkých dobách neměli chudí nic jiného, nežli  Boha, proto k Němu mají také blíž i v časech dobrých. Pouto člověk – Bůh bylo značně potrháno, ne však přetrženo docela. Kdo je toho schopen, ať milosrdenstvím, modlitbami, čistým srdcem a láskou svazuje potrhané nitky.

 

7.7.2021

Poučme se z minulosti, žijme přítomností a v přítomnosti klaďme základy pro budoucnost. Svým životem ovlivňujeme budoucnost našich potomků. Dnes se nejvíce cení inteligence a to, jakého společenského postavení člověk během života dosáhne. Inteligence a postavení člověka není totéž. Inteligence je Boží dar a o naše zařazení ve společnosti usilujeme. Až předstoupíme před Ježíše, nebude se nás ptát, čeho jsme dosáhli, ale jakými cestami jsme ke svému postavení přišli. Jak jsme plnili úkol, pro který jsme se narodili. O životním úkolu se zpravidla mluví u výjimečných lidí, nějaký svůj úkol však má každý z nás, i kdyby to bylo třeba se jen naučit chodit, poctivě se uživit třeba i tou nejposlednější prací, vychovat děti k poctivosti. Zpravidla je naším úkolem prožít poctivě obyčejný život. Nebudeme souzeni podle velikosti úkolu, ale podle toho, jak jsme jej plnili, jak jsme žili.

Úkolem mohou být i modlitby. Jejich význam je nesporně větší, než si řada z nás umí představit. Je pravda, že některé jsou vyslyšeny a jiné ne nebo jsou vyslyšeny za dlouhou dobu. Bůh nás vidí lépe, než my sami sebe, ví, co v danou chvíli potřebujeme.

Modlit se můžeme i za velké věci. Maria řekla, že modlitba růžence může zabránit i válce a několikrát se tak stalo. Dokonce jsem četla, že jeden jediný člověk může svými modlitbami a svým utrpením zachránit i celý národ. Ať už je to pravda či nikoliv, upřímnou modlitbou (a půstem) nikdy nic nepokazíme. Půst není dieta, ale odřeknutí se na dobrý úmysl.

Na závěr jednu maličkou pro děti:

 

Andělíčku, můj strážníčku,

opatruj mi mou dušičku.

Opatruj ji ve dne v noci,

od ďábla i od zlé moci.

Duši, tělo opatruj,

andělíčku, strážce můj.

 

2.7.2021

Nezmínila jsem se dosud o Duchu svatém, Pánu a dárci života. V litanii, kterou přikládám, je řada proseb, které jsou velkou pomocí i v poznání sama sebe, pokud v sobě chceme něco změnit.  

 

LITANIE  K DUCHU  SVATÉMU

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku

i nyní i vždycky, až na věky věků. Amen 

Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka.

       Za každou prosbou se opakuje: BUĎ  VELEBEN

Duchu svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mne žít ve stálé přítomnosti Boží.

Duchu svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mne žít ve stálé oddanosti vůli Nejvyššího.

Duchu svatý, který sídlíš v srdci Božího syna, nauč mne poznávat tě a upřímně tě milovat.

Duchu svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mne žít v odevzdanosti a plné důvěře v něj.

Duchu svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň své lásky.

Duchu svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté.

Duchu svatý, dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém.

Duchu svatý, sladký učiteli, nauč mne správně jednat s lidmi.

Duchu svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neodsuzovat a na  křivdy nikdy nevzpomínat.

Duchu svatý, ty, který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit.

Duchu svatý, přetékající pokladnice milostí, nauč mě chápat cenu utrpení.

Duchu svatý, bezedná pokladnice milostí, nauč mne správně využívat drahocenný čas.

Duchu svatý, který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti ducha.

Duchu svatý, hořící ohnisko lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě.

Duchu svatý, dárce všech darů, nauč mne žít v pokoře a skromnosti.

Duchu svatý, z jehož pokladnice neubývá, chraň mne od každé nelásky a pýchy.

Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mne čelit zbytečným představám a myšlenkám.

Duchu svatý, dárce všech darů, nauč mne vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem.

Duchu svatý, z jehož milosti jsme všichni přijali, nauč mne mlčet a umět promluvit v pravý čas.

Duchu svatý, lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným.

Duchu svatý, obšťastňující světlo duše, nauč mne vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky.

Duchu svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti.

Duchu svatý, otče ubohých, dej mi poznat moje chyby.

Duchu svatý, před nímž není nic utajené, nauč mě unikat osidlům ďáblovým.

Duchu svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla a ďábla.

Duchu svatý, který znáš i mou budoucnost, svěřuji do tvé ochrany i  svou rodinu, přátele, dobrodince i všechny lidi.

Duchu svatý, s tvou Božskou pomocí, nauč mne žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duší a k radosti Matky Boží, abych mohl umírat jako užitečný sluha.

AMEN

30.6.2021

Počasí k nám není v těchto dnech přívětivé, ale neztěžujme si. Některé  národy to mají daleko těžší. Teploty mezi 40 a 50 stupni Celsia, požáry, jaké si neumíme představit, povodně, tsunami, zemětřesení a jiné „radosti“. To vše, a ještě mnohem víc, je předpovězeno pro dobu, která je v Bibli nazvána koncem časů. Také je tam připomenuto, že v té době zapomene lidstvo na Boha. Je pro to termín „odpad od víry“. Myslím, že v současnosti je odpad od křesťanství nepřehlédnutelný.

Pokud žijeme dobu konce časů, měli bychom si uvědomit, že záchranu nenajdeme u žádného člověka ani instituce, v danou chvíli na tom budeme všichni stejně. Pomoc najdeme jen u Ježíše Krista. On přijde jako spravedlivý Soudce, aby soudil všechny národy a každého jednotlivce. Ve 25. kap. Matouše je Boží soud popsán podrobně. Je tam kladen důraz na milosrdenství. Až k tomu dojde, budou jen dvě možnosti: Ježíš nebo jeho odpůrce Satan. Nic jiného nebude, žádný meziprostor. Proto se rozhodujme velmi pozorně.

Bůh má s každým člověkem nějaký dobrý záměr, přeje si náš růst v pokoře a nevinnosti, ale musíme se o to přičinit. Pěstování dobrých vlastností vyžaduje kázeň.

 

28.6.2021

Jižní Moravou se prohnalo tornádo, které si vytýčilo dráhu přes čtyři vesnice a část města, a ukázalo nám, jak jsme vedle přírodních živlů malí, nepatrní. Ale jen hodinu. Tornádo se vyřádilo a v národě se vzedmula mohutná vlna solidarity, jež dodává postiženým sílu vybudovat znovu to, co příroda zničila. Pomodleme se za to, aby touha pomáhat postiženým vydržela tak dlouho, jak to bude potřeba. Příroda nás občas zraní, ale ničíme se sami neustálými hádkami, snahou za každou cenu prosadit svůj názor, odsuzováním a pomlouváním protivníků, závistí a nenávistí. Pociťuji to z jednání parlamentu. Panna Maria řekla: „Ani stín nenávisti.“ Chybí nám pokora, proto se vzpíráme (většinou zbytečně), kritizujeme rozhodnutí druhých, aniž bychom uměli v dané situaci poradit, a lidi, co řídí náš stát, považujeme za hlupáky nebo darebáky. Nechtěla bych být na místě těch, kteří řídí.

Možná, možná kdyby se v našem národě zabydlely pokoj, vstřícnost, ohleduplnost, pochopení, vzájemná láska, kdyby zde převládalo přátelské ovzduší, nemuselo přijít tornádo nebo by se vyřádilo na neobydleném území. Na druhou stranu nám ukázalo, že nejsme tak malí, jak se nám leckdo snaží namluvit. Dobré skutky i dobré myšlenky zapouštějí kořeny.

Ježíš mluvil o království Božím na nebi i na zemi. Do království Božího na nebi nemá zlo ani ten Zlý přístup, tam vládne láska, o jaké nemáme my pozemšťané představu.

18.6.2021

Snažme se poznat pravdu o této době, pokusme se pochopit, jestli vznikla současná pandemie přirozenou cestou, tzn. nechtěnou nákazou od nějakého zvířete, nebo je to lidské dílo, záměrně vyvinutý nebo změněný virus. Pokud to vytvořil člověk, následuje otázka „Proč?“ Kdo potřebuje uzavřít lidi celého světa do jejich domovů, nasadit jim náhubky, narušovat jejich zvyky, omezovat pohyb i kontakty s jinými lidmi, prostě je dirigovat, očkovat a svázat? Pravda vyjde najevo, lidé pochopí, jde jen o to, aby to nebylo pro mnoho lidí pozdě. Očkování může být také jen zkouškou poslušnosti, pokud to není něco daleko horšího. Generálkou před něčím důležitějším. Proč jsou potřeba dvě injekce a teď už se mluví o třech? Jde opravdu jen o záchranu těla? Proč se vlády soustřeďují na infekci a nepřemýšlejí o tom, jak zachránit svůj národ před bídou, před hladem, který může, díky pandemii a různým přírodním pohromám, přijít? Proč mocnosti nehledají cestu k míru, ale k válce? Je to snad proto, že jsou pod vlivem síly, vůči níž jsou bezmocné? Kdo má tak silnou touhu ovládnout celý svět, že je pro to ochoten obětovat miliardy lidí a dokonce i děti?

Já neznám odpovědi, důvěřuji však Bohu, a ten přislíbil, že Ježíš Kristus se vrátí na očištěnou Zemi, aby zde převzal vládu. Země musí projít očistou, která nebude snadná pro nikoho a teprve potom může následovat Poslední soud, který každému přiřkne jeho místo pro jeho další existenci. Místo dobré nebo zlé. Škála dobrého je mimo naše představy, zlé znamená jen utrpení. Každému přeji prozření. Kdo pochopí, ten neztratí naději a bude pro něj všechno snazší.

 

14.6.2021

Je ještě jedna důležitá událost, která se bude týkat všech lidí na celém světě, každého jednotlivce. Ježíš Kristus přijde na svět jako spravedlivý Soudce. Protože je také milosrdný, chce dát lidem příležitost, aby litovali všeho špatného, čeho se v životě dopustili, aby se očistili od svých hříchů. Proto před tím, než přijde soudit, umožní každému, aby uviděl svá provinění tak, jak je vidí On sám, Ježíš. Každý z lidí se tímto způsobem setká s Ježíšem a nebude to snadné. Mnozí lidé budou sami ze sebe, ze svých skutků, poděšeni, možná až zoufalí. Toto setkání nebude odsouzením, ale pro každého z nás varováním, po kterém se můžeme změnit. Tak se to také nazývá –Varování. Připravit se můžeme tak, že si povzpomínáme na své hříchy a budeme jich upřímně litovat a katolíci se vyznají při zpovědi. Lítost je velmi důležitá a také odpuštění. Odpuštění všem, kteří nám nějakým způsobem ublížili. Oboje nám otevírá nebeskou bránu, proto s tím neotálejme. Nikdo, vůbec nikdo nemusí být ztracený, pokud pozná pravdu sám o sobě, bude upřímně litovat všeho špatného, čeho se dopustil, a poprosí Ježíše, aby ho přijal mezi své. Je důležité v dobrém rozhodnutí vytrvat až do konce.

Blízká budoucnost ukáže, kam směřujeme. Přeji všem lidem, aby v časech dobrých překypovali radostí a láskou a v časech zlých nebo ještě horších, případně nejtěžších, neztráceli naději a obrátili se na Ježíše, protože jen u něj najdeme pomoc.

 

Pro ty, co chtějí pomoci druhým lidem modlitbami:

Korunka Božího milosrdenství – tato modlitba zachrání mnoho duší.

Posvátný růženec blahoslavené Panny Marie – velmi pomáhá v boji proti Zlému.

https://www.modlitba.cz/aktuality/korunka-k-bozimu-milosrdenstvi

https://o-ruzenci-panny-marie.estranky.cz/clanky/prisliby-panny-marie.html

 

 

10. 6. 2021

Obracím se k Bibli a srovnávám současnost s pradávnými proroctvími. Bible je inspirovaná kniha a ten, kdo ji inspiroval, věděl, jak se bude rod Homo sapiens vyvíjet. Došel až k důležitém bodu, Druhému příchodu Ježíše Krista na Zem, kterým budou zakončeny dějiny této etapy vývoje společnosti a všechno na Zemi se promění. Druhému příchodu Ježíše Krista mají předcházet velké apokalyptické události, a po nich  má nastat období tisíc let míru. Nevíme, kdy změna vyvrcholí, může to být za rok, za deset let nebo i později. Boží zásah takového rozměru má svůj důvod. Kdyby Bohu na člověku nezáleželo, nechal by nás, ať se tu zničíme sami. Bůh - absolutní Dobro – Láska, má s námi, s každým jednotlivcem, nějaký záměr. Boží lásku chápu jako sílu, která udržuje v řádu vše viditelné i neviditelné ve vesmíru. S lidskou rasou má záměr i Jeho protivník Satan, pán chaosu a zmaru a ten nabádá člověka, aby se Božímu řádu vzpíral.

Bůh a Satan stojí antagonisticky proti sobě, není mezi nimi možný kompromis. My, lidé se pohybujeme v obou těchto sférách a stává se nám, zvláště v současnosti, že nerozeznáme, co je dobré a co zlé. Často to nerozeznají ani představitelé mocností, kteří se utápějí ve stozích zákonů, které si na sebe vymysleli. Bůh byl se svým Zákonem daleko jednodušší. Má deset stručných, nekompromisních bodů. Jeho Desatero má absolutní hodnotu.

 

Desatero Božích přikázání

1. V jednoho Boha věřit budeš

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo

3. Pamatuj, abys den sváteční světil

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl

a dobře ti bylo na zemi

5. Nezabiješ

6. Nesesmilníš

7. Nepokradeš

8. Neřekneš křivého svědectví proti bližnímu svému

9. Nepožádáš manželky bližního svého

10. Aniž požádáš statku jeho.

 

Ježíš věděl, že lidský život v duálním světě, v působení dobra i zla, není snadný, a proto přidal k Božímu zákonu ještě jeden bod: „Budeš milovat Boha nade všechno, a bližního svého jako sebe samého.“

Jak je to s láskou k Bohu? Jsme schopni milovat Boha, kterého jsme nikdy neviděli, nade všechno?

Je mnoho druhů lásky. Je láska milenecká, jiná je láska manželů, kteří spolu prožili celý život, láska mateřská, láska k vlasti, k životu atd.. Bohu vyjádříme lásku tím, že budeme respektovat Desatero a Ježíši tím, že mu věnujeme kousek svého času v modlitbách. On potřebuje naše modlitby pro své milosrdenství. Modlitbami zachraňujeme duše pro království nebeské – pro království lásky.

Působí na nás Dobro i Zlo a podle toho se také chováme. Někdy dobře, jindy hůř. Je to právě Ježíš, kdo může smýt naše viny, pokud jich upřímně litujeme a poprosíme Ježíše o jejich odpuštění.

 

31. 5. 2021 

Je konec května roku 2021 a světu se ulevilo, protože korona virus Covid-19 se zdá být zažehnán. Je to opravdu tak? Připadá mi, že tato nemoc přišla na svět jen proto, aby se mohlo očkovat. Obrovské zadlužení států a poškození ekonomiky je vedlejším, velmi důležitým produktem této nemoci. Šlo o očkování a mnozí věřící lidé před ním byli varováni již před deseti lety http://mdmlastprophet.com/tag/vaccination/ (http://www.varovani.org/html2/613.html).

Někteří lékařští specialisté nedoporučují nabízené vakcíny, dokonce před nimi varují, současně však chápu vlády jednotlivých zemí, že naléhají, aby se očkovalo co nejrychleji a co nejvíc. Mají odpovědnost za zdraví svých národů a neznají jinou možnost, jak infekci zastavit. Můžeme se jen dohadovat, proč se děje, to co se děje.

Jiný pohled nás upozorňuje, že korona nám ukázala, bez čeho všeho se můžeme obejít a jak k sobě hledat cestu, když jsme zavřeni v bytě a nemůžeme cestovat, navštěvovat přátele, kulturní a sportovní zařízení, chodit do obchodů a mít starost o své rodiny a jejich zabezpečení.  

Je ještě jeden pohled. Pandemie může být součástí biblické apokalypsy. Než vystoupil Ježíš na nebesa, slíbil svým učedníkům, že se vrátí a poučil je, jaká bude doba krátce před Jeho příchodem. Apoštolové chtěli vědět, jaká budou znamení Jeho příchodu a „skonání věku“.

Ježíš jim odpověděl:

„Budete slyšet válečný křik a zvěsti o válkách. Hleďte, abyste se nelekali, musí to být. Povstane národ proti národu, na mnoha místech bude zemětřesení a hlad, ale to bude teprve začátek bolesti.“  

Ježíš je upozornil, že nastane pronásledování křesťanů, rozmnoží se nenávist a nepravosti, jedni budou zrazovat druhé, vychladne láska mnohých, zkrátka lidstvo projde velikým utrpením. Ježíš však slíbil:

„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“

Čekáme na příchod Ježíše Krista a pokud žijeme v apokalyptické době, čeká nás mnoho trápení. Všechno zlé se však nemusí splnit v plné míře. Tyto řádky píši, protože věřím, že tápající lidstvo může spasit jedině Bůh. Přiblížit se mu můžeme modlitbami. Modlitby nejsou jen jednostranné volání. Panna Maria říká, že Modlitba posvátného růžence může zastavit i válku. Ať už je před námi cokoliv, nejsme osamělí, máme Ježíše Krista. Vrátí se „s velikou mocí a slávou“, připraven pomoci každému, kdo bude pomoc potřebovat a  bude o ni stát.

 

Vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země,

i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného,

Pána našeho,

jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpěl pod pontským Pilátem,

byl ukřižován, umřel a pohřben jest,

sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých,

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,

odkud přijde soudit živé i mrtvé

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou,

společenství svatých, odpuštění hříchů,

těla vzkříšení a život věčný. Amen.

 

Má zamyšlení jsou určena lidem, kteří připouštějí, že Bůh je nade vším. Nad přírodou, nad člověkem i nad dějinami. V duchu slyším otázku, proč tedy neudělá něco proto, aby nebyly války a různé pohromy. Války jsou věcí lidí, pro války se rozhoduje člověk svou svobodnou vůlí. Vyhlašují je sice vlády, ale přispíváme k nim všichni. Kdyby bylo na zemi méně hněvu, nenávisti, žárlivosti, sobectví, strachu…, bylo by na naší hostitelské planetě ovzduší nepřející válkám a války by nebyly. Jsme zde jen hosty.

Náš domov je království nebeské a konec času je také dobou, v níž bude každému určeno místo, kde se bude odvíjet jeho další existence. Ježíš to říká perem Matoušovým takto:

„Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata, druhá ponechána.

Dva budou na poli. Jeden bude přijat, druhý ponechán.“

Druhý příchod Ježíše popsal Matouš jako velkolepou událost, při které sehrají svou roli slunce, měsíc i hvězdy. Pokud jde o lidi, „všechny čeledi země uzří přicházet Syna člověka na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou.“ 

Ježíš dává i pokyny, jak se v té chvíli zachovat:

„Kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal,kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.“

Židům radí, aby uprchli do judských hor.

Matouš toho zaznamenal více, já jsem vybrala jen slova, která nás mohou na tuto událost připravit.

 

Současnost si musí každý zhodnotit sám a sám si rozhodnout, jestli velké události, které se odehrávají v přírodě i ve společnosti, jsou přirozené nebo jsou předzvěstí něčeho, co lidstvo dosud nezažilo a na co bychom měli být připraveni morálně i psychicky.

 

Jak se připravit na budoucnost, ať už bude jakákoliv? Dát si do pořádku své svědomí, být laskavý k lidem kolem sebe a pochopit, že nikdo nejsme středem vesmíru. Kdo chce udělat něco navíc, ať přidá modlitby.

 

Modlitby k andělům

 

Ke svatému Michaelovi

Svatý archanděli Michaeli,

braň nás v boji proti zlobě a

úkladům ďáblovým.

Kníže nebeského vojska,

svrhni božskou mocí do pekelné propasti

Satana a zlé duchy,

kteří usilují o zkázu duší.

 

Ke svému ochránci

Anděle boží, strážce můj,

rač vždycky být ochránce můj.

Mne vždycky veď a napravuj,

ke všemu dobrému mne vzbuzuj,

ctnostem svatým mne vyučuj,

ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám,

na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení,

ať setrvám do skonání,

po smrti pak v nebi věčně

chválím Boha ustavičně.

 

Prosba o ochranu k Panně Marii

Pod ochranu Tvou se utíkáme svatá Boží Matičko,

prosbami našimi nezhrdej v potřebách našich

a ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky.

Panno slavná a požehnaná, Paní naše, Prostřednice naše,

Orodovnice naše.

U Syna nám smilování vypros,

Synu svému nás doporuč,

K Synu svému nás doprovoď.

 

Tyto modlitby jsou staré a odpovídá tomu i jejich jazyk, ale vzkaz je stále aktuální.

 

28.5.2021

Ježíš neříká, kdy přijde konec časů, jen upozorňuje, že by to měli lidé poznat sami podle symptomů doby. Každý si musí zhodnotit sám, jak vnímá současnost. Já ji vnímám jako plnou protikladů, mezi nimiž začíná převažovat zmatenost, nenávist, sobectví, pomluvy, strach, prostě negativa. Tak nějak to na nás chrlí televize.

Mezi negativa patří strach. Poslední dva roky na nás útočil velmi silně a mám obavu, že se to v blízké budoucnosti příliš nezlepší. Strach je zbraní Zlého a neměli bychom mu podléhat. Vystrašený člověk je manipulovatelný. Nevíme, co nás čeká. Třeba se obzor vyjasní a napětí ustoupí. Zdá se však, že lidská společnost, pokud jde o vědu a techniku, směřuje k vrcholu, ale duchovní oblast, umění, náboženství a morálka, jsou  na hlubokém sestupu. Podle Bible už to tu jednou bylo. Poznání se tehdy velmi rozšířilo a zneužilo do té míry, že když Bůh pohlédl na planetu Zemi, viděl, že je celá zkažená, všechno tvorstvo pokazilo vinou člověka svou cestu.

Kladu si otázku, co může být hranicí, kterou Bůh nedovolí překročit. Jsou to plánované lety na Mars nebo genetické pokusy s lidmi? Změna člověka nebo docela vytvoření nového člověka? Robotizace, která by mohla ovládnout člověka? Těch možností je mnoho, možná všechno dohromady. Určitě však před potopou v tom nešťastném seznamu  nechyběla totální zkáza morálky.

Když je člověk bezradný, vždycky se může obrátit k Bohu a poprosit ho o ochranu. Proto přidávám modlitbu pro rodiče, kteří milují své děti.

Rodičovské požehnání

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku

na moje děti a vnuky

a požehnej jim.

Prosím Tě, zahrň je svým

milosrdenstvím a láskou.

Smiluj se nad nimi  a odpusť

jim všechny hříchy.

Přikryj je svou krví a chraň

jejich mysl, srdce i vztahy.

Uzdrav svou láskou všechna

citová zranění jejich srdcí.

Osvoboď je od vlivů Zlého

a ochraňuj je na cestách.

Pane Ježíši, ve Tvém jménu

jim žehnám a vyprošuji pokoj duše,

čistotu srdce a osvobození

od zlých myšlenek, slov a skutků.

Žehnám jim, aby dostali lásku,

radost, pokoj, životní moudrost,

chuť k modlitbě a k plnění

svých povinností, srdce plné

lásky k Tobě a k lidem.

Chraň je v životě před úklady Zlého,

před závislostmi různého druhu

a před nemravností.

Požehnej jim a daruj pokoj duše

 a vše potřebné pro život.

Žehnám jim ve Tvém jménu,

Aby byli zdraví duchovně,

duševně i tělesně, aby přišli

do nebe s celou naší rodinou.

Pane Ježíši, děkuji ti, že při nich stojíš

a že jim žehnáš.

Požehnej i mně, abych se k nim

chovala s Tvou trpělivostí,

moudrostí a láskou.

Amen.

 

25. 5. 2021

K modlitbě Otče náš patří i modlitba k Panně Marii. Maria je Prostřednicí mezi námi a jejím Synem Ježíšem Kristem. Přináší mu naše prosby a prosí za nás. Bůh ji ustanovil ochránkyní lidí především v době před druhým příchodem Ježíše Krista na Zem. Ježíš slíbil, že se vrátí a dobu svého návratu nazval Koncem času.“

Zní to děsivě, zkusme se však zamyslet a využijme k tomu dějiny.

Přeskočme předdějinné období, o němž získáváme poznatky především z kosterních pozůstatků, předmětů, které používali, případně z jeskynních kreseb, jež nám říkají, jak ti lidé žili.

Zajímavá je civilizace, která tu žila před potopou. Po té se zachovala řada artefaktů, pro které současní vzdělanci s obtížemi hledají vysvětlení, pokud nechtějí porušit schémata zavedených hypotéz.

Vykopávky nám poví mnoho, a doplnit je mohou prastaré knihy, např. Mahábhárata, z níž se dovídáme o válce dvou spřízněných rodů (Kuruovců a Panduovců). Byla to válka na život a na smrt, v níž byly použity udivující zbraně. Jaderné zbrani dali v té dávné době přívlastek „jasnější než tisíc sluncí“ a charakterizovali ji jako „zbraň, která zabije dítě v těle matčině“. Jiná zabila každého, kdo měl na sobě něco kovového. V této válce bojovali vedle lidí i „bohové“ a přemisťovali  se v létajících strojích, řízených piloty. Jméno jednoho pilota bylo Andžura. Ta „letadla“ byla různě výkonná. Některá létala mezi městy, jiná přeletěla moře a byly i stroje, které létaly do vesmíru. Zajímavé je, že bohové v této válce pomáhali oběma znepřáteleným stranám a měli i schopnost uspat celou armádu uprostřed boje. Ve starých indických knihách psaných sanskrtem, je mnoho informací o létání. Starověk se létajícími „oblaky“ i bohy s malým „b“ jen hemžil. Zůstaly udivující stavby, knihy (i učebnice), stopa po jaderném výbuchu, ale kam se poděli lidé té doby? Kam se poděli Sumerové s jejich vyspělou kulturou a jiné starověké národy, které po sobě zanechaly stopu?

I Bible se zmiňuje o této éře a pojmenovává viníka, který zkazil lidstvo. Byli to „božští synové“, tedy opět bohové, kteří se spojovali s pozemskými ženami a vznikaly zrůdy. („Země byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu“...“Země byla plná násilí a každý výtvor mysli i srdce člověka byl jen zlý“). Tak to viděl pradávný Bůh. Lidé příliš pozdě poznali, že bez Boha, ani pomocí světa nadlidského si nemůže člověk zajistit existenci.

Proč se o tom zmiňuji? Pokud připustíme, že ty prastaré knihy mají vypovídací schopnost, pochopíme, že to, co nacházíme zde na Zemi, je i ve vesmíru. Život, dobro i zlo a inteligence. Nositelé dobra i zla (božské a démonické bytosti) vstupují nejen do lidských dějin, ale i do lidských myšlenek, často inspirativně, někteří manipulativně.

Na mne působí lidské dějiny dojmem, že se odvíjejí podle předem daného scénáře. V Bibli se často opakuje poznámka: „stalo se, aby se naplnilo proroctví“.

Mytologie jednotlivých národů je často spojována s bohy (řečtí, římští, keltští, indiánští atd.) a v některých zemích přetrvali bohové v myslích lidí až do současnosti. Hinduismus představuje celou plejádu bohů a Indové je berou vážně. Evropa přijala křesťanství a Ježíše Krista se drží dodnes, i když víra v Evropě se stále více rozvolňuje. Odmítáme Boha, ale jakými jsme pány planety, nám občas ukážou sopky, zemětřesení nebo počasí. Zamysleme se nad sebou a aspoň někteří vzdejme úctu Marii, matce Ježíšově, modlitbou.

 

 

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou,

požehnaná tys mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, matko Boží,

Pros za nás hříšné nyní,

i v hodinu smrti naší. Amen.

 

24.5.2021

Když vidím, jakou rychlostí se odvíjí čas, a každý den přináší něco nového, často neradostného, uvědomuji si, že nám chybí pevný bod. Jistota, o kterou se můžeme opřít, něco pevného, protiklad neustálé změny. Je pravda, že každý den vychází slunce a měsíc má také svou dráhu. Podléhají s celou přírodou řádu, který jim byl stanoven. Jen člověk má snahu osvobodit se od toho, co mu bylo po tisíciletí přirozené.

Křesťané mají svůj pevný bod v Ježíši Kristu. Je jejich oporou a nadějí. Nadějí v jakékoliv situaci od narození až do smrti. Umírají s vírou, že smrtí jejich život nekončí, že pokračuje dál, a jeho kvalita závisí na tom, jak prožili svůj pozemský život.

Názvy „Nebe“ a „Peklo“ nejsou bezobsažné, i když je mnoho lidí považuje za prázdné bubliny. Jsou lidé, kteří něco z toho poznali a nikdy už na to nezapomněli. Silný duchovní zážitek je nezapomenutelný, doprovází člověka až do konce života a také ho změní. Kdo prožije svůj život čestně, nesobecky, prostě tak, jak to od nás žádá Bůh, neudělá chybu. Ježíš na hoře takto promlouval k lidem:

 

Blahoslavenství Matouš, 5. kap.

Blaze chudým v duchu,

neboť jejich je království nebeské.

Blaze těm, kdo pláčou,

neboť oni budou potěšeni.

Blaze tichým,

neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti,

neboť oni budou nasyceni.

Blaze milosrdným,

neboť oni dojdou milosrdenství.

Blaze těm, kdo mají čisté srdce,

neboť oni uzří Boha.

Blaze těm, kdo působí pokoj,

neboť oni budou nazváni božími syny.

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,

neboť jejich je království nebeské. 

 

23. 5. 2021

Spějeme do globálního světa.

Honore de Balzac vnímal svou dobu jako lidskou komedii. Jevištěm jí byla Francie, kulisami přepychové zámky, herci - elegantní a zhýralá šlechta.

Jak lze charakterizovat naši současnost? Také jako lidskou komedii nebo ještě něco horšího? Karneval, kde  láska a nenávist spolu tančí valčík, hrdost se klaní podlosti, pokora se krčí kdesi v koutě a chrání si hlavu před ranami, jež na ni dopadají, pýcha se nadýmá před mikrofonem, život a smrt spolu hrají karty, demokracie líbá nablýskané střevíce totalitě, pravdu před očima všech znásilňuje lež a orchestr diriguje hloupost? Otřesné divadlo. Bulgakov o tom napsal román Mistr a Markétka, v němž odhalil, kdo karneval řídí. Čistí zůstali mistr s Markétkou, protože nechtěli nic, chtěli jenom jeden druhého. Odolali ďáblovým svodům.

Jaká je tato doba doopravdy?

Takové to bylo vždycky, to není nic nového. Každá ctnost má svůj protiklad. Nový je rozměr, velikost parketu, na kterém se tenhle tanec odehrává a velikost ambicí těch, co chtějí dirigovat. Zatím chybí jen dirigent (antikrist), který bude řídit globalizovaný svět.

Načrtla jsem tento obraz temnými barvami. To však není celá pravda. V tom obraze je v pozadí moře, které svými vlnami pokojně omývá břehy pevnin, ale také jeho síla, když je rozzuří bouře. Moře je živeno řekami, proudy živé vody, to moře jsou lidské národy a jejich krása. Každý národ má svůj způsob života, svůj jazyk, své zvyky, své hrdiny, své báje, své náboženství, svůj půvab. Když se stmelí všechny národy do jedné jediné formy, co z toho vznikne? Mimoděk jsem si vzpomněla na naši českou krupičnou kaši. Posypaná kakaem, pocukrovaná a politá máslem vypadá lákavě, a když ji jíme pozorně od okraje talíře, je velmi chutná. Pokud někdo smíchá její součásti do jedné ošklivé hmoty, nikdo už na ni nemá chuť. I národy jsou dílem Božím. Kdyby tomu tak nebylo, nechtěl by je nikdo znehodnotit a zlikvidovat.

Je velmi mnoho pracovitých lidí, kteří nemají v hlavě zmatek a váží si toho, co jim příroda a Bůh poskytují k životu. Dobří lidé převažují a jsou silou, se kterou by měl počítat každý, kdo je chce ovládnout, zmanipulovat. Jsme opravdu snadno manipulovatelní?

Vývoj společnosti v současnosti určují a řídí ti, co mají v hlavě všechno převrácené. Dobro, které vždy směřuje k životu, je označováno jako zlo a skutečné zlo je postupně zakotvováno v zákonech a  je stále více na výsluní. I bezvěrci si kladou otázku, kam tento způsob řízení společnosti vede. Odpověď na to, kde se v dějinném proudu nacházíme, se nabízí ve 24. kap. Matoušova evangelia, 17.kap. Markova evangelia a Zjevení sv. Jana. Zde bych upozornila na 13. kap.

Biblické znamení šelmy – křemíková destička(?), kterou lze snadno voperovat do hlavy, už je na obzoru.

Kdo se cítíš být kapkou v moři, poděkuj Bohu modlitbou a popros Ho o ochranu. Bůh je Tvůrce, Zákonodárce a nakonec i Soudce. Je také milosrdný.

V současnosti je mnoho věcí k zamyšlení. I to, jestli se globalizace podaří a za jakou cenu. Jak by asi v současnosti dopadlo referendum o této otázce?

 

Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé,

přijď království tvé,

buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi,

chléb náš vezdejší dej nám dnes 

a odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům

a neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od Zlého. Amen.

12.5.2021

Ještě slůvko ke „znamení šelmy“.

V okamžiku, kdy budou lidé označeni znamením šelmy, (podle Bible na ruce nebo na čele), uzavírají smlouvu s tím, kdo je nechal označit, a od té chvíle budou patřit Jemu, „šelmě“. Ona (šelma) o nich bude rozhodovat prostřednictvím techniky a  oddaných lidí. Patrně se nebudou mít zle, „šelma“ se o ně postará, navíc budou mít oproti neoznačkovaným řadu výsad. Zůstanou však stále plnohodnotnými lidmi? Budou schopni vymanit se z toho, k čemu se zavázali? Značkou přijdou o svobodu a budou bez odporu manipulovatelní. Svobodu nehledejme ve světě, v zákonech, kolem nás, hledejme ji jen v sobě a střežme si ji jako nejcennější poklad. I otroci  mívali ve svém srdci svobodné místečko, které si chránili. Ti, co značku odmítnou, budou mít krušný život. Ulehčit jim ho bude moci jenom Ježíš, pokud se na Něj obrátí. Ježíš je Cesta, Pravda a Život.

Pro přítomnost i budoucnost zdokonalujme  své dobré vlastnosti  a události, které budou přicházet, nechme Bohu. Důvěřujme Ježíši, je jediný, kdo nám může pomoci, v Něm je naše budoucnost.

 

Modlitba o dar milosti

Nejdražší Ježíši, můj milovaný Spasiteli,

naplň mě svou láskou,

naplň mě svou silou,

naplň mě svou moudrostí,

naplň mě svou vytrvalostí,

naplň mě svou pokorou,

naplň mě svou odvahou,

naplň mě svým zanícením.

Amen.

 

7.5.2021

Knihu „Doba deseti patriarchů“ jsem nenapsala z nějakého rozmaru. Jsem přesvědčena, že ten biblický příběh se doopravdy odehrál a je poctivě zaznamenán v 1. knize Mojžíšově. I když je plný symbolů, jsme generací, která je schopna příběhu porozumět a snad se i poučit.

Člověk byl stvořen a hýčkán Hospodinem do okamžiku, než do děje vstoupilo zlo a člověka proměnilo. Bible neříká, jakým způsobem byl člověk změněn, ale zdůrazňuje, že se tak nestalo násilím nebo v nevědomí člověka, ale s jeho souhlasem. Souhlas byl rozhodující.

Člověk zvolil pro svůj život poznání a asi si neuvědomil, že poznání má svůj líc i rub, že je dobré i zlé.

Před mnoha tisíci lety vstoupil Adam na cestu, po které jdeme do současnosti. Jsme v podstatě stále stejní, mění se jen délka našich kroků. Zpočátku probíhal vývoj po malých krůčcích, v současnosti se žene dopředu stále většími skoky. Jsme velmi blízko možnosti opět změnit člověka, změnit jeho DNA, podřídit ho cizímu (možná i kybernetickému) vlivu.

Stvořitel člověka jen tak nepropustil, dal mu do vínku vůli, aby ho ochránil, a tím z něj učinil tvora schopného bojovat sám se sebou, s přírodou i se zlem v nás i mimo nás. Vůle znamená možnost volby, rozhodování, ve vůli je síla člověka. Kdo by chtěl ovládnout člověka, musí ovládnout jeho vůli, která je u různých lidí různá, osobitá.  Žijeme v době, kdy je vůle jednotlivce i národů na překážku vládnutí.

Bible je kniha napsaná pro všechny věky, tedy i pro ten náš. Upozorňuje nás, že nastane doba, kdy nás, (celý svět), bude chtít někdo ovládnout. Zdá se, že ta předpověděná doba je na dosah ruky. Janovo Zjevení nám říká, že každý člověk bude označen znamením šelmy“, a kdo se nenechá označit, nebude moci nic prodávat ani kupovat. Nestane se tak nějakým příkazem, zákonem, aspoň zprvu ne, bude to dobrovolné rozhodnutí, ale také to neznamená, že člověk, který „znamení“(čip?) odmítne, nebude trpět. Stane se člověkem druhé (asi velmi nízké) kategorie.

Je možné uniknout tomu, co se nám nebude líbit? Lidskými prostředky asi těžko a tehdy si snad vzpomeneme na Boha. Začneme ho hledat a najdeme ho v Ježíši a jeho milosrdenství. Cesta k němu? Víra, milosrdenství a modlitby. Zkusme se, aspoň ti, kteří jsou toho schopni, vrátit k Bohu, hledat ochranu u něj. Ježíše najde jen ten, kdo nebude označen Jeho odpůrcem, kdo nebude pod jeho vlivem, nebude mít znamení.

Naději do budoucnosti, ať už bude jakákoliv, pomáhají modlitby. Každá dobrá myšlenka je modlitba. Každá upřímná modlitba je pramínkem vlévajícím se do řeky, která směřuje k Bohu. Modlitbou je i věta:

„Bože, chci patřit Tobě, ukaž mi cestu“, nebo „děkuji Ti, Bože, za dobrý oběd, za  vykonanou práci, za zdraví, za to, že nejsem sama, atd.“

S pomocí Boží překonejme vše, co nás čeká. Přidávám modlitbičku pro začátek, která se snadno zapamatuje.

 

Ranní modlitba 

 

Pane Bože, já tě prosím, dej mi zdraví, duši klid,

Abych mohla sama sebe v každé době obsloužit.

 

Do srdce mi pro každého upřímnost a lásku dej,

 práci, kterou budu konat, dobrý Bože, požehnej.        

 

Příběh Adama a Evy a jejich i vzdálených potomků byl zaznamenán pro poučení budoucím pokolením. Jako jedinec nemůžeme změnit vůbec nic, můžeme změnit jenom sebe, ale i tím málem podpořme to dobré.